Ktl-icon-tai-lieu

Đảo Ngữ

Được đăng lên bởi nguyenthuy110877
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1) đảo ngữ như câu hỏi
Là hình thức đem động từ đặc biệt (hoặc trợ động từ )ra trước
chủ từ.
khi nào dùng đảo ngữ như câu hỏi ?
+ khi gặp các yếu tố phủ định ở đầu câu
( not , no, hardly, little, never, seldom , few, only,
rarely .....)
Ví dụ::
I never go to school late
Chữ never bình thường nằm trong câu thì không có chuyện gì
xảy ra, nhưng khi đem nó ra đầu câu thì sẽ có đảo ngữ.
Never do I go to school late
+ khi có các chữ sau ở đầu câu
so, such, often, much, many, many a, tính từ
Ví dụ::
He read many books yesterday.
Many books did he read yesterday ( đảo many ra đầu )
The trees are beautiful in their colors.
Beautiful are the trees in their autumn colors (đảo tính từ ra
đầu)
The days when we lived in poverty are gone .( gone là tính từ)
Gone are the days when we lived in poverty. ( đảo gone ra
đầu)
The doctor was so angry that he went away.
=> So angry was the doctor that .....( so + adj + be + S +
that + clause)
So nice a girl was she that .... ( so + adj + a N +be + S +
that + clause )
Such a noise was there that I couldn’t work
Many a time has he helped me with my experiment

2) Đảo ngữ nguyên động từ

Là hình thức đem nguyên động từ ra trước chủ từ (không cần
mượn trợ động từ )
- Khi nào dùng đảo ngữ loại này ?
Khi có cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu câu :
on the ...., in the.... , here, there, out, off...
Ví dụ::
His house stands at the foot of the hill
-> At the foot of the hill stands his house .(đem nguyên
động từ stands ra trước chủ từ )
The bus came there
-> There came the bus(đem nguyện động từ came ra ,không
mượn trợ động từ did)
lưu ý :trong cách này chủ ngữ phải là danh từ thì mới đảo
ngữ được, đại từ không đảo ngữ
Ví dụ:
Here came the bus
Nhưng chủ từ là đại từ thì không được
Here it came (không đảo came ra trước )
3) Đảo ngữ trong câu điều kiện
Loại này chỉ áp dụng riêng cho câu điều kiện mà thôi
Các chữ : HAD trong câu ĐK loại 3, chữ WERE, trong loại 2,
chữ SHOULD trong loại 1 có thể đem ra trước chủ từ thế
cho IF
Ví dụ:
If I were you, I would ....
= Were I you , I would....
If I had gone to school......
= Had I gone to school...
if I should go....
= Should I go.....
ĐAO NGƯ TRONG CÂU ĐIÊU KIÊN <hay ra thi>
Câu 1/ ____ Mary study hard, she will pass the exam
a. If b. Should c. Were d. Had

<>Vơi câu nay, nhiều ngươi thấy mệnh đề bên kia là "will" sẽ nghĩ ngay đến câu điều kiện 
loại 1 nên chọn ngay đáp án là A
Chung ta thấy rằng nếu là câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề If là thì hiện tại đơn. 
Vậy phải là "If Mary studies..." nhưng ở...
1) o ng nh câu h iđả ư
Là hình th c em ng t c bi t (ho c tr ng t )ra tr c đ độ đặ độ ướ
ch t .
khi nào dùng o ng nh câu h i ?đả ư
+ khi g p các y u t ph nh u câu ế đ đ
( not , no, hardly, little, never, seldom , few, only,
rarely .....)
Ví d ::
I never go to school late
Ch never bình th ng n m trong câu thì không có chuy nườ
x y ra, nh ng khi em nó ra u câu thì s o ng . ư đ đầ đả
Never do I go to school late
+ khi có các ch sau u câu đầ
so, such, often, much, many, many a, tính t
Ví d ::
He read many books yesterday.
Many books did he read yesterday ( ođả many ra u )đầ
The trees are beautiful in their colors.
Beautiful are the trees in their autumn colors ( ođả tính t ra
u)đầ
The days when we lived in poverty are gone .( gone là tính t )
Gone are the days when we lived in poverty. ( ođả gone ra
u)đầ
The doctor was so angry that he went away.
=> So angry was the doctor that .....( so + adj + be + S +
that + clause)
So nice a girl was she that .... ( so + adj + a N +be + S +
that + clause )
Such a noise was there that I couldn’t work
Many a time has he helped me with my experiment
2) o ng nguyên ng tĐả đ
Đảo Ngữ - Trang 2
Đảo Ngữ - Người đăng: nguyenthuy110877
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đảo Ngữ 9 10 967