Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án chương trình ôn anh văn đầu ra cao hoc trường đại học kinh tế TPHCM

Được đăng lên bởi liem_2507
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2270 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ANSWER KEY
PHẦN III
Vocabulary and Grammar
Test 1
1B
6A
11 A

2D
7C
12 C

3A
8A
13 D

4D
9C
14 C

5D
10 A
15 C

2A
7D
12 C

3C
8C
13 B

4B
9C
14 A

5B
10 D
15 D

2C
7C
12 D

3C
8D
13 A

4A
9A
14 A

5B
10 D
15 A

2C
7A
12 A

3C
8D
13A

4C
9B
14 B

5C
10 C
15 D

2C
7B
12 B

3D
8D
13 A

4D
9C
14 B

5D
10 A
15 B

2A
7C
12 C

3C
8A
13 A

4D
9B
14 C

5A
10 B
15 D

2C
7C
12 D

3C
8D
13 A

4D
9A
14 B

5B
10 D
15 B

2B
7A
12 C

3B
8B
13 A

4A
9D
14 A

5B
10 D
15 B

2A
7A
12 C

3C
8C
13 B

4B
9C
14 A

5C
10 C
15 C

2D
7B
12 C

3D
8C
13 B

4B
9C
14 D

5C
10 B
15 B

2A
7B

3A
8B

4D
9C

5B
10 A

Test 2
1A
6A
11 A

Test 3
1D
6B
11 A

Test 4
1D
6A
11 C

Test 5
1B
6A
11 A

Test 6
1A
6A
11 D

Test 7
1B
6D
11 D

Test 8
1A
6B
11 D

Test 9
1B
6A
11 A

Test 10
1C
6D
11D

Test 11
1D
6D

1

11 C

12 B

13 A

14 B

15 A

2C
7B
12 D

3C
8A
13 A

4C
9B
14 D

5A
10 C
15 C

2A
7C
12 D

3C
8C
13 D

4A
9A
14 D

5B
10 A
15 A

2A
7B
12 B

3B
8C
13 B

4B
9C
14 D

5A
10 D
15 C

2D
7C
12 D

3B
8C
13 B

4C
9B
14 C

5A
10 C
15 D

Test 12
1A
6C
11 B

Test 13
1B
6B
11 D

Test 14
1C
6A
11 B

Test 15
1D
6D
11 D

*****
PHẦN IV
Reading comprehension
Passage 1
1A

2C

3A

4C

5B

2A

3A

4D

5C

2C

3B

4A

5B

2B

3C

4A

5B

2A

3C

4B

5A

2B

3D

4B

5A

2B

3C

4A

5B

6C

2C

3A

4B

5C

6A

2B

3C

4A

5B

6A

2A

3C

4C

5A

6B

2C

3C

4D

5A

6B

2B

3C

4C

5C

Passage 2
1C

Passage 3
1A

Passage 4
1A

Passage 5
1B

6C

Passage 6
1C

Passage 7
1C

Passage 8
1C

Passage 9

1C

Passage 10
1B

Passage 11
1A

7B

8C

Passage 12
1A

2

Passage 13
1D
9A

2A
10 C

3A

4B

5C

6D

7C

8B

2A

3A

4D

5B

6B

7B

8D

2D

3C

4A

5D

6C

2A

3B

4D

5C

6C

2D

3C

4D

5A
*****

6A

Passage 14
1B

Passage 15
1B

Passage 16
1C

Passage 17
1B

PHẦN V
Reading Cloze
Passage 1
1. is

2. customers

3. money

4. help

5. lots

6. getting

7. presents/gifts

8. between

9. have

10. hand

Passage 2
1. off

2. for

3. period

4. with

5. travel

6. find

7. business

8. busy

9. Christmas

10. dinner

Passage 3
1. also

2. plays

3. time

4. out

5. job

6. day

7. more

8. works

9. responsible

10. round

Passage 4
1. one

2. way

3. listen

4. century

5. there

6. download

7. from

8. did

9. producing

10. know

Passage 5
1. work

2. responsible

3. on

4. charge

5. lots

6. between

7. when

8. to

9. meet

10. for

1.what
5.capital
9.countries

2.about
6.bought
10. per/a

3.were
7.and

4.wanted
8.later

1. has
5. close
9. on

2. its
6. people
10. together

3. decision
7. in

4. sure
8. well

1.t...
ANSWER KEY
PHẦN III
Vocabulary and Grammar
Test 1
1B 2D 3A 4D 5D
6 A 7 C 8 A 9 C 10 A
11 A 12 C 13 D 14 C 15 C
Test 2
1A 2A 3C 4B 5B
6A 7D 8C 9C 10 D
11 A 12 C 13 B 14 A 15 D
Test 3
1D 2C 3C 4A 5B
6B 7C 8D 9A 10 D
11 A 12 D 13 A 14 A 15 A
Test 4
1D 2C 3C 4C 5C
6A 7A 8D 9B 10 C
11 C 12 A 13A 14 B 15 D
Test 5
1B 2C 3D 4D 5D
6A 7B 8D 9C 10 A
11 A 12 B 13 A 14 B 15 B
Test 6
1A 2A 3C 4D 5A
6A 7C 8A 9B 10 B
11 D 12 C 13 A 14 C 15 D
Test 7
1B 2C 3C 4D 5B
6D 7C 8D 9A 10 D
11 D 12 D 13 A 14 B 15 B
Test 8
1A 2B 3B 4A 5B
6B 7A 8B 9D 10 D
11 D 12 C 13 A 14 A 15 B
Test 9
1B 2A 3C 4B 5C
6A 7A 8C 9C 10 C
11 A 12 C 13 B 14 A 15 C
Test 10
1C 2D 3D 4B 5C
6D 7B 8C 9C 10 B
11D 12 C 13 B 14 D 15 B
Test 11
1D 2A 3A 4D 5B
6D 7B 8B 9C 10 A
1
Đáp án chương trình ôn anh văn đầu ra cao hoc trường đại học kinh tế TPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án chương trình ôn anh văn đầu ra cao hoc trường đại học kinh tế TPHCM - Người đăng: liem_2507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đáp án chương trình ôn anh văn đầu ra cao hoc trường đại học kinh tế TPHCM 9 10 286