Ktl-icon-tai-lieu

đáp án đại học tiếng anh năm 2008

Được đăng lên bởi ton long tuan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1963 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÔNG TY ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOÀN CẦU

Mỗi ngày một tri thức mới!ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI D NĂM 2008
Môn thi : ANH – Mã đề 293 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Ghi chú:
-

Phần giải thích đáp án được soạn bởi nhóm giảng viên Global Education dựa trên đáp án
cung cấp bởi Bộ GD & ĐT.

-

Các phương án màu đỏ là đáp án.

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1: I ______ this letter around for days without looking at it.
A. am carrying

B. will be carrying

C. carry

D. have been carrying

Giải thích: Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và có khả năng vẫn
còn tiếp diễn (for days). Do vậy thì động từ thích hợp nhất là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở
phương án D.
Câu 2: If you are not Japanese, so what _______ are you?
A. nationalized

B. nation

C. nationality

D. national

Giải thích: Cấu trúc “What nationality are you?” dùng để hỏi về quốc tịch của ai đó. Câu hỏi này
đồng nhất với mệnh đề trước đó cũng nói về quốc tịch (Nếu bạn không phải là người Nhật).
Câu 3: It was not until she had arrived home ______ remembered her appointment with the doctor.
A. that she

B. and she

C. she

D. when she had

Giải thích: Cấu trúc “It was not until + clause 1 + that + clause 2” có nghĩa là “Mãi cho tới
khi…mới….”. Câu trên được hiểu là “Mãi cho tới khi về đến nhà, cô ấy mới nhớ ra buổi hẹn gặp bác
sĩ”.
Câu 4: The manager had his secretary ______ the report for him.
A. to have typed

B. typed

C. type

D. to type

Giải thích: Cấu trúc cầu khiến “To have sb do sth” nghĩa là “nhờ/ yêu cầu ai đó làm gì”. Câu trên
được dịch là “Giám đốc yêu cầu cô thư kí đánh máy bản báo cáo cho ông”.
Câu 5: Be ______ with what you have got, Mary.
A. suspicious

B. humorous

C. interested

D. satisfied

Global Education JSC – Business Section – Add: No 2 Tran Quy Kien Str., Cau Giay Dist., Hanoi
Tel: 04.793 1810/ 7911 848

Fax: 04.793 1810

Website: 

E-mail: info@globaledu.com.vn

CÔNG TY ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOÀN CẦU

Mỗi ngày một tri thức mới!Giải thích: Cấu trúc “To be satisfied with sth”: hài lòng với điều gì. Các phương án còn lại không
hòa hợp với giới từ “with”: Be suspicious of (nghi ngờ); humorous (ngộ nghĩnh); interested in (thích,
quan tâm).
Câu 6: He looks thin, but ______ he is very healthy.
A. practically

B. also

C. actually

D. consequently

Giải thích: M...
CÔNG TY ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOÀN CẦU
Mỗi ngày một tri thức mới! www.globaledu.com.vn
Global Education JSC Business Section Add: No 2 Tran Quy Kien Str., Cau Giay Dist., Hanoi
Tel: 04.793 1810/ 7911 848 Fax: 04.793 1810 E-mail: info@globaledu.com.vn
Website: www.globaledu.com.vn
ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI D NĂM 2008
Môn thi : ANH Mã đề 293 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Ghi chú:
- Phần giải thích đáp án được soạn bởi nhóm giảng viên Global Education dựa trên đáp án
cung cấp bởi Bộ GD & ĐT.
- Các phương án u đỏ là đáp án.
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) đhoàn thành mỗi u sau.
u 1: I ______ this letter around for days without looking at it.
A. am carrying B. will be carrying C. carry D. have been carrying
Giải thích: Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại khả năng vẫn
còn tiếp diễn (for days). Do vậy thì động từ thích hợp nhất thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
phương án D.
u 2: If you are not Japanese, so what _______ are you?
A. nationalized B. nation C. nationality D. national
Giải thích: Cấu trúc “What nationality are you?dùng để hỏi về quốc tịch của ai đó. Câu hỏi này
đồng nhất với mệnh đề trước đó cũng nói về quốc tịch (Nếu bạn không phải là người Nhật).
u 3: It was not until she had arrived home ______ remembered her appointment with the doctor.
A. that she B. and she C. she D. when she had
Giải thích: Cấu trúc “It was not until + clause 1 + that + clause 2” nghĩa “Mãi cho tới
khi…mới….”. Câu trên được hiểu là “Mãi cho tới khi về đến nhà, cô ấy mới nhớ ra buổi hẹn gặp bác
sĩ”.
u 4: The manager had his secretary ______ the report for him.
A. to have typed B. typed C. type D. to type
Giải thích: Cấu trúc cầu khiến To have sb do sth” nghĩa “nhờ/ yêu cầu ai đó làm gì”. Câu trên
được dịch là “Giám đốc yêu cầu cô thư kí đánh máy bản báo cáo cho ông”.
u 5: Be ______ with what you have got, Mary.
A. suspicious B. humorous C. interested D. satisfied
đáp án đại học tiếng anh năm 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đáp án đại học tiếng anh năm 2008 - Người đăng: ton long tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đáp án đại học tiếng anh năm 2008 9 10 591