Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1

Được đăng lên bởi ocyeudoi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1
(Đáp án có 02 trang)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mã đề
163
D
B
B
B
A
C
D
C
B
D
A
C
C
A
A
B
A
A
B
B
B
C
B
A
A
B
B
C
B
C
D
B
D
A
B
A
B
A
D
C
B
C
A
B
C
A
A
A
A
B

285
A
B
D
B
C
B
A
A
D
A
B
A
D
B
C
B
B
B
D
D
A
D
B
A
B
D
C
B
C
B
D
A
A
A
B
D
C
C
A
C
B
C
D
A
B
A
C
C
A
D

473
B
C
C
A
A
B
A
B
B
D
C
D
A
D
D
D
C
B
D
B
A
A
A
D
D
C
C
B
C
B
B
A
A
A
A
A
D
B
D
D
A
C
A
B
D
D
B
D
B
B

712
C
A
A
D
C
D
B
A
A
A
C
C
D
A
D
D
D
C
A
A
B
A
B
C
D
B
C
D
B
C
B
B
A
C
D
C
B
D
B
B
B
A
A
D
B
C
C
B
C
A

842
A
C
C
D
A
D
A
A
B
B
C
C
D
B
C
B
A
C
B
A
C
A
D
D
C
B
A
D
B
A
C
C
B
A
C
D
A
D
D
D
C
C
B
C
B
D
B
A
D
B

973
D
A
C
B
C
B
A
C
C
C
A
A
D
D
A
C
D
B
D
C
D
A
A
D
D
B
B
B
B
D
C
C
B
B
B
C
C
A
A
D
A
D
B
C
D
C
A
C
A
B

Câu
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Mã đề
163
A
B
A
B
C
B
A
A
D
D
C
D
C
D
A
C
A
D
A
C
A
A
A
B
C
C
A
A
D
A

285
D
A
C
A
C
C
D
C
A
D
C
D
C
C
B
A
C
B
D
B
A
C
C
D
D
D
B
B
A
D

473
C
B
C
B
C
C
C
A
C
D
D
D
C
C
A
A
C
D
B
C
D
B
A
B
B
C
A
C
D
A

712
D
B
B
C
C
A
D
C
C
A
B
A
A
C
D
D
C
B
A
C
B
A
B
A
B
D
D
D
D
D

842
A
B
B
D
A
C
D
B
A
A
B
C
B
D
C
D
A
B
C
D
B
B
D
C
C
A
A
D
A
D

973
B
D
D
D
B
B
C
C
B
D
C
A
A
D
B
A
D
A
C
A
A
D
A
C
A
C
B
B
B
D

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2014
Môn thi: TING ANH; Khi A1
(Đáp án có 02 trang)
đề
Câu
163 285 473 712 842 973
1 D A B C A D
2 B B C A C A
3 B D C A C C
4 B B A D D B
5 A C A C A C
6 C B B D D B
7 D A A B A A
8 C A B A A C
9 B D B A B C
10 D A D A B C
11 A B C C C A
12 C A D C C A
13 C D A D D D
14 A B D A B D
15 A C D D C A
16 B B D D B C
17 A B C D A D
18 A B B C C B
19 B D D A B D
20 B D B A A C
21 B A A B C D
22 C D A A A A
23 B B A B D A
24 A A D C D D
25 A B D D C D
26 B D C B B B
27 B C C C A B
28 C B B D D B
29 B C C B B B
30 C B B C A D
31 D D B B C C
32 B A A B C C
33 D A A A B B
34 A A A C A B
35 B B A D C B
36 A D A C D C
37 B C D B A C
38 A C B D D A
39 D A D B D A
40 C C D B D D
41 B B A B C A
42 C C C A C D
43 A D A A B B
44 B A B D C C
45 C B D B B D
46 A A D C D C
47 A C B C B A
48 A C D B A C
49 A A B C D A
50 B D B A B B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1 - Trang 2
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1 - Người đăng: ocyeudoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TIẾNG ANH; Khối A1 9 10 36