Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Anh Văn lớp 9

Được đăng lên bởi Momo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
LÝ THUYẾT + BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH 9
(NỘI DUNG ÔN TẬP HK II – 2011-2012)
Môn Tiếng Anh lớp 9
I. LANGUAGE FOCUS:
1. ADJECTIVES AND ADVERBS
2. ADVERB CLAUSES OF REASON: AS ,SINCE , BECAUSE
3. CONDITIONAL TYPE 1
4. CONNECTIVES
5. MAKING SUGGESTIONS
6. RELATIVE CLAUSES
7. ADVERB CLAUSE OF CONCESSION
8. COMDITIONAL TYPE 2
II. VOCABULARY:
Words about environment, saving energy, natural disasters and life on other planets.
III. READING:
Read passages related to the topics ( environment , saving energy, natural disasters and life on other planets )
then do the exercises :
- True / False statements
- choose the correct word to complete the passage
- choose the correct answer according to the passage
III. WRITING :
- Choose the sentence which has the same meaning as the root one.
- Choose the sentence which has the different meaning as the root one
- Choose the correct sentence made from the suggested words.
- Choose the underlined word or phrase that needs correcting
--------------------//--------------------

Language Focus
Unit 6: THE ENVIRONMENT
I. Adjectives and Adverbs (Tính từ và Trạng Từ)
a. Adjective:
VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:
- Tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
Ex: It is a white shirt.
- Tính từ theo sau một số động từ như:
to be, seem, keep, look, feel, taste, sound, smell, get, become …
Ex: She is intelligent.
b. Adverb:
CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH:
Tính từ + ly ® Trạng từ
bad + ly ® badly
1

slow + ly = slowly
happy + ly ® happily
Một số trường hợp ngoại lệ:
good ® well
early ® early
late ® late
hard ® hard
fast ® fast
Ex: He is a good student. He studies well.
Trạng từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ thường.
II. ADVERB CLAUSES OF REASON: Các mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do
Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do bắt đầu bằng: Because / Since / As nói lên lý do của sự việc được thể
hiện qua mệnh đề chính.
Ex: Ba is tired because / since / as he stayed up late watching TV.
III. ADJECTIVE + THAT CLAUSE
Trong đó “that-clause” bổ sung nghĩa cho adjective; mang nghĩa “rằng, là, mà”.
S + to be + Adjective + That + S + V

Ex: That’s wonderful. I am pleased that you are working hard.
adj. that-clause
IV. CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1 (Câu điều kiện loại 1)
Nói đến một khả năng có thể xảy ra, thành hiện thực trong tương lai.
Câu điều kiện thông thường có 2 phần:
- Phần nêu lên điều kiện bắt đầu với IF ta gọi là mệnh đề chỉ điều kiện (If Clause).

Nếu mệnh đề

if viết trước thì phải có dấu phảy.
- Phần nêu lên kết quả gọi là mệnh ...
PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT
LÝ THUYẾT + BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH 9
(NỘI DUNG ÔN TẬP HK II – 2011-2012)
Môn Tiếng Anh lớp 9
I. LANGUAGE FOCUS:
1. ADJECTIVES AND ADVERBS
2. ADVERB CLAUSES OF REASON: AS ,SINCE , BECAUSE
3. CONDITIONAL TYPE 1
4. CONNECTIVES
5. MAKING SUGGESTIONS
6. RELATIVE CLAUSES
7. ADVERB CLAUSE OF CONCESSION
8. COMDITIONAL TYPE 2
II. VOCABULARY:
Words about environment, saving energy, natural disasters and life on other planets.
III. READING:
Read passages related to the topics ( environment , saving energy, natural disasters and life on other planets )
then do the exercises :
- True / False statements
- choose the correct word to complete the passage
- choose the correct answer according to the passage
III. WRITING :
- Choose the sentence which has the same meaning as the root one.
- Choose the sentence which has the different meaning as the root one
- Choose the correct sentence made from the suggested words.
- Choose the underlined word or phrase that needs correcting
--------------------//--------------------
Language Focus
Unit 6: THE ENVIRONMENT
I. Adjectives and Adverbs (Tính từ và Trạng Từ)
a. Adjective:
VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:
- Tính từ đứng trước một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
Ex: It is a white shirt.
- Tính từ theo sau một số động từ như:
to be, seem, keep, look, feel, taste, sound, smell, get, become …
Ex: She is intelligent.
b. Adverb:
CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪ CHỈ THỂ CÁCH:
Tính từ + ly ® Trạng từ
bad + ly ® badly
1
Đề cương Anh Văn lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Anh Văn lớp 9 - Người đăng: Momo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề cương Anh Văn lớp 9 9 10 810