Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ngoại ngữ chuyên ngành

Được đăng lên bởi Chuột Túi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên:
Phạm Thị Kim Loan
Chức danh, học hàm, học vị
Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo / Khoa Cơ khí giao thông
Điện thoại:
E-mail:
Giảng viên 2:
Họ và tên:
Phan Minh Đức
Chức danh, học hàm, học vị
Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo / Khoa Cơ khí giao thông
Điện thoại:
E-mail:
2. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành
- Mã học phần:
- Số tín chỉ:
3
- Học phần:
Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:
Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành:
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học:
- Địa chỉ Khoa phụ trách học phần: Khoa Cơ khí Giao thông
3. Mục tiêu của học phần:
3.1. Mục tiêu chung của học phần
Kiến thức
Sinh viên tiếp tục được củng cố và nâng cao những cấu trúc ngữ pháp đã
học trong các học phần trước và những cấu trúc ngữ pháp đặc thù trong các tài
liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Từ vựng
Sinh viên có thể hệ thống hoá được những từ vựng liên quan đến chuyên
ngành theo từng chủ đề và nội dung của bài học.

Kỹ năng
Kết thúc học phần, sinh viên sẽ tiếp tục được củng cố và nâng cao hơn nữa
những kỹ năng đã trau dồi được sau khi học Tiếng Anh cơ bản. Kỹ năng đọc và
kỹ năng dịch văn bản, tài liệu chuyên ngành được chú trọng và nâng cao.
• Kỹ năng đọc và dịch: Sinh viên có thể tóm tắt được nội dung chính của tài
liệu chuyên ngành, rèn luyện và nâng cao những kỹ năng cơ bản như: tìm ý
chính của từng đoạn hoặc của cả bài, đọc nhanh, đọc lướt, đọc chi tiết, nhận
diện các đại từ thay thế, đoán nghĩa của từ mới dựa vào văn cảnh, …
• Kỹ năng nghe và nói: Tiếp tục duy trì và phát triển kỹ năng nghe nói của
giai đoạn trước thông qua hoạt động giao tiếp được tổ chức trong lớp học (ví
dụ: (đặt câu hỏi với các thuật ngữ chuyên ngành và trả lời để trao đổi các
thông tin, ...)
• Kỹ năng viết: Sinh viên có thể viết đoạn văn ngắn về một vấn đề thuộc
chuyên ngành.
Thái độ
Sau khi học xong học phần Tiếng Anh chuyên ngành, sinh viên sẽ càng
nhận thấy sự thú vị và tính hữu ích của học phần hơn, hứng thú tham gia các hoạt
động trong lớp học. Hơn nữa, sinh viên sẽ cảm thấy yêu thích học phần này hơn
và tự tin hơn khi tiếp cận với các tài liệu chuyên ngành. Từ đó, sinh viên có thái
độ tự giác, tích cực và chủ động trong học tập để nâng cao trình độ ngoại ngữ nói
chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng của mình.
3.2. Mục tiêu chi tiết của học phần
4. Tóm tắt nội dung học...
1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Loan
Chức danh, học hàm, học vị Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo / Khoa Cơ khí giao thông
Điện thoại: E-mail:
Giảng viên 2:
Họ và tên: Phan Minh Đức
Chức danh, học hàm, học vị Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo / Khoa Cơ khí giao thông
Điện thoại: E-mail:
2. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành
- Mã học phần:
- Số tín chỉ: 3
- Học phần: Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết:
- Học phần học trước: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3
- Các học phần kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết:
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận:
+ Thực hành:
+ Hoạt động theo nhóm:
+ Tự học:
- Địa chỉ Khoa phụ trách học phần: Khoa Cơ khí Giao thông
3. Mục tiêu của học phần:
3.1. Mục tiêu chung của học phần
Kiến thức
Sinh viên tiếp tục được củng cố nâng cao những cấu trúc ngữ pháp đã
học trong các học phần trước nhng cấu trúc ngữ pháp đặc thù trong các i
liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Từ vựng
Sinh viên thể hệ thống hoá được những từ vựng liên quan đến chuyên
ngành theo từng chủ đề và nội dung của bài học.
Đề cương ngoại ngữ chuyên ngành - Trang 2
Đề cương ngoại ngữ chuyên ngành - Người đăng: Chuột Túi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ngoại ngữ chuyên ngành 9 10 147