Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11

Được đăng lên bởi Hằng Nga
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC KỲ 2 LỚP 11
I.

Relative clause:
Mệnh đề quan hệ là mệnh đề bổ nghĩa cho một danh từ hoặc đại từ trong câu
Ex: the students who come from Japan work very hard.
Who come from Japan : là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ là The students
-

Các đại từ quan hệ
+ who: thay thế cho chủ ngữ là người
Ex: she is the girl. She works in library
 She is the girl who works in library
+ whom: thay thế cho tân ngữ chỉ người
Ex: that is the girl. I met her at school yesterday


That is the girl whom I met at school yesterday

+ which: thay thế cho chủ ngữ là vật


Ex: Cofu is an island. It has many beautiful beaches
Cofu is an island which has many beautiful beaches



Which thay thế cho tân ngữ là vật
Ex: Here’s the arlam clock. I bought it yesterday
Here’s the arlam clock which I bought yesterday

+ whose: dùng thay thế cho sở hữu của người hoặc vật
Ex: That is the boy. His sister won the prize
That is the boy whose sister won the prize
Ex2: that is the bag. Its handle is broken









That is the bag whose handle is broken ( 2)
Note: khi muốn thay thế cho sở hữu của vật ta còn dùng * of which*
(2) that is the bag handle of which is broken
+ That: thay thế cho chủ ngữ là người
Ex: she is the teacher. She came to our school last week
She is the teacher that came to our school last week.
That: thay thế cho chủ ngữ là vật
Ex2: this is the house. It belongs to my friend
This is the house that belongs to my friend
That: thay thế cho tân ngữ chỉ người, tân ngữ chỉ vật
Ex: this is the girl. I used to love her
This is the girl that I used to love
Ex2: Here’s the book. You left it on my desk
Here’s the book that you left on my desk



-

-

+ trạng từ When thay thế cho các từ/ cụm từ chỉ thời gian
Ex: that was the summer. I met my wife then
That was the summer when I met my wife
Note
That được thay thế cho who và which nhưng không bao giờ đứng sau dấu phẩy
hoặc giới từ
That thường theo sau so sánh hơn nhất hoặc các từ như something, nothing,
anything, all,, none, many, few

Ex: there’s something that you don’t know
Ex2: she is the tallest girl that I’ve ever met.
Who, whom, which, that có thể được lược bỏ khi chúng làm tân ngữ của mệnh đề
quan hệ
Ex: The clock ( which / that) I bought yesterday does not work
Mệnh đề quan hệ hạn định là mệnh đề cug cấp thông tin cần thiết và có vai trò thiết
yếu đối với ý nghĩa của câu chính, không được đặt và hai dấu phẩy
Mệnh đề quan hệ không hạn định không có tác dụng phân biệt đối tượng này vớ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỌC KỲ 2 LỚP 11
I. Relative clause:
Mệnh đề quan hệ là mệnh đề bổ nghĩa cho một danh từ hoặc đại từ trong câu
Ex: the students who come from Japan work very hard.
Who come from Japan : là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ là The students
- Các đại từ quan hệ
+ who: thay thế cho chủ ngữ là người
Ex: she is the girl. She works in library
She is the girl who works in library
+ whom: thay thế cho tân ngữ chỉ người
Ex: that is the girl. I met her at school yesterday
That is the girl whom I met at school yesterday
+ which: thay thế cho chủ ngữ là vật
Ex: Cofu is an island. It has many beautiful beaches
Cofu is an island which has many beautiful beaches
Which thay thế cho tân ngữ là vật
Ex: Here’s the arlam clock. I bought it yesterday
Here’s the arlam clock which I bought yesterday
+ whose: dùng thay thế cho sở hữu của người hoặc vật
Ex: That is the boy. His sister won the prize
That is the boy whose sister won the prize
Ex2: that is the bag. Its handle is broken
That is the bag whose handle is broken ( 2)
Note: khi muốn thay thế cho sở hữu của vật ta còn dùng * of which*
(2) that is the bag handle of which is broken
+ That: thay thế cho chủ ngữ là người
Ex: she is the teacher. She came to our school last week
She is the teacher that came to our school last week.
That: thay thế cho chủ ngữ là vật
Ex2: this is the house. It belongs to my friend
This is the house that belongs to my friend
That: thay thế cho tân ngữ chỉ người, tân ngữ chỉ vật
Ex: this is the girl. I used to love her
This is the girl that I used to love
Ex2: Here’s the book. You left it on my desk
Here’s the book that you left on my desk
Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 - Trang 2
Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 - Người đăng: Hằng Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 9 10 978