Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 11HỌC KÌ 1

Được đăng lên bởi Ngọc Kiều
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh lớp 11

®Ò c¬ng «n tËp «n tiÕng anh líp 11
Häc k× I – n¨m häc 2010 -2011
I.

Bare - Infinitive( §éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã TO )

-

§øng sau c¸c trî ®éng tõ t×nh th¸i: can, could, may, might…..
Sau c¸c ®éng tõ Let, Make, See, Hear, feel, watch, notice (V1)→S + V1 + O + V-bare
Don’t let the children stay up late
V1
O
V2
- §øng sau côm tõ: Had better, would rather, hoÆc sau Why, Why not…
You had better tell him the truth.
Chó ý: + Nh÷ng ®éng tõ nµy (trõ Let) khi ®îc dïng ë thÓ bÞ ®éng th× ph¶i ®îc theo sau bëi ®éng tõ nguyªn
mÉu cã To
He was made to repeat the whole story.
+ Let kh«ng thêng ®îc dïng ë thÓ bÞ ®éng mµ thêng chuyÓn sang allow:

S + be + allowed + to V
II.

To - Infinitive & Gerund

To - infinitive
- Chñ ng÷ :
To swim in the river is dangerous.
Tuy nhiªn trong tiÕng Anh hiÖn ®¹i ngêi ta thêng
dïng cÊu tróc sö dông chñ ng÷ gi¶ víi It h¬n, do vËy,
To V sÏ Ýt ®îc dïng lµm chñ ng÷ (chØ khi nãi vÒ môc
®Ých cña hµnh ®éng):
It is dangerous to swim in the river.

Gerund
- Chñ ng÷:
Swimming is my favorite sport

- Bæ ng÷ cho chñ ng÷ (®øng sau TO BE)
What I like is to swim in the sea.

- Bæ ng÷
My favorite sport is swimming

- T©n ng÷ cho c¸c ®éng tõ (S + V + to V )
He managed to put the fire out.
V
to V

- T©n ng÷ cho c¸c ®éng tõ (S + V + V-ing)
I enjoy swimming.

- T©n ng÷ cña tÝnh tõ: …be + Adj + to V
It’s boring to do the same thing everyday.
Adj to V

- Sau tÊt c¶ c¸c giíi tõ:
I am interested in collecting stamps.
I am looking forward to seeing you soon.

- To V ®îc dïng sau TOO, ENOUGH
S + be (not) + too + adj (for smb) + To V
S + be (not) + adj + enough(for smb) + To V
This suitcase is too heavy (fo me) to lift.

- Bæ ng÷ cña t©n ng÷:
S + V + O + V-ing
Catch, discover, dislike, feel, find, hear,
imagine, involve, keep, mind, notice, prevent,
remember, risk, see, spend, stop, watch….
Nobody can stop him doing what he wants to do.
V O Ving
- Dïng sau c¸c lien tõ When, While, after…

- BÞ ®éng cña ®éng tõ nguyªn mÉu

S + V + to be + Vpp

She hoped to be invited to his party
S V
to be Vpp

- BÞ ®éng cña danh ®éng tõ
S + V + being + Vpp

He prefers being driven to work
S V
being Vpp
1

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh lớp 11
GERUNDS AND INFINITIVES
Group1: V+V- ING
Group2:V+to- infinitive
1. avoid tr¸nh
1.afford ®ñ kh¶ n¨ng
2. agree ®ång ý
2. admit thừa nhận
3. appear xuÊt hiÖn
3. advise khuyªn nhñ
4.arrange s¾p xÕp
4. appreciate ®¸nh gi¸, ®Ò cao
5. ask hái, yªu cÇu
5. complete hoàn thành
6. beg nµi nØ, van xin
6. consider x...
Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh lớp 11
®Ò c¬ng «n tËp «n tiÕng anh líp 11
Häc k× I n¨m häc 2010 -2011
I. Bare - Infinitive( §éng tõ nguyªn mÉu kh«ng cã TO )
- §øng sau c¸c trî ®éng tõ t×nh th¸i: can, could, may, might..
- Sau c¸c ®éng tõ Let, Make, See, Hear, feel, watch, notice (V1)S + V1 + O + V-bare
Don’t let the children stay up late
V1 O V2
- §øng sau côm tõ: Had better, would rather, hoÆc sau Why, Why not
You had better tell him the truth.
Chó ý: + Nh÷ng ®éng tõ nµy (trõ Let) khi ®îc dïng ë thÓ bÞ ®éng th× ph¶i ®îc theo sau bëi ®éng tõ nguyªn
mÉu cã To
He was made to repeat the whole story.
+ Let kh«ng thêng ®îc dïng ë thÓ bÞ ®éng mµ thêng chuyÓn sang allow:
S + be + allowed + to V
II. To - Infinitive & Gerund
To - infinitive Gerund
- Chñ ng÷ :
To swim in the river is dangerous.
Tuy nhiªn trong tiÕng Anh hiÖn ®¹i ngêi ta thêng
dïng cÊu tróc sö dông chñ ng÷ gi¶ víi It h¬n, do vËy,
To V sÏ Ýt ®îc dïng lµm chñ ng÷ (chØ khi nãi vÒ môc
®Ých cña hµnh ®éng):
It is dangerous to swim in the river.
- Chñ ng÷:
Swimming is my favorite sport
- Bæ ng÷ cho chñ ng÷ (®øng sau TO BE)
What I like is to swim in the sea.
- Bæ ng÷
My favorite sport is swimming
- T©n ng÷ cho c¸c ®éng tõ (S + V + to V )
He managed to put the fire out.
V to V
- T©n ng÷ cho c¸c ®éng tõ (S + V + V-ing)
I enjoy swimming.
- T©n ng÷ cña tÝnh tõ: be + Adj + to V
It’s boring to do the same thing everyday.
Adj to V
- Sau tÊt c¶ c¸c giíi tõ:
I am interested in collecting stamps.
I am looking forward to seeing you soon.
- To V ®îc dïng sau TOO, ENOUGH
S + be (not) + too + adj (for smb) + To V
S + be (not) + adj + enough(for smb) + To V
This suitcase is too heavy (fo me) to lift.
- BÞ ®éng cña ®éng tõ nguyªn mÉu
S + V + to be + Vpp
She hoped to be invited to his party
S V to be Vpp
- Bæ ng÷ cña t©n ng÷:
S + V + O + V-ing
Catch, discover, dislike, feel, find, hear,
imagine, involve, keep, mind, notice, prevent,
remember, risk, see, spend, stop, watch.
Nobody can stop him doing what he wants to do.
V O Ving
- Dïng sau c¸c lien tõ When, While, after
- BÞ ®éng cña danh ®éng tõ
S + V + being + Vpp
He prefers being driven to work
S V being Vpp
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 11HỌC KÌ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 11HỌC KÌ 1 - Người đăng: Ngọc Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 11HỌC KÌ 1 9 10 923