Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3

Được đăng lên bởi bravely-9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3500 lần   |   Lượt tải: 32 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Bài 1. Khoanh tròn từ khác loại.
1. a. is
b. are
c. do
d. am
2. a. big
b. five
c. nice
d. new
3. a. how
b. we
c. what
d. when
4. a. class
b. book
c. pen
d. eraser
5. a. hi
b. good morning
c. good bye
d. hello
6. a. classroom
b. bedroom
c. library
d. school
7. a. your
b. he
c. she
d. they
8. a. mother
b. father
c. teacher
d. brother
9. a. its
b. this
c. his
d. her
10. a. down
b. up
c. to
d. name
11. a. close
b. open
d. good
d. look
12. a. please
b. ten
c. eight
d. one
13. a. meet
b. fine
c. see
d. thank
14. a. rulers
b. pencils
c. school bags
d. friends
15. a. friend
b. teacher
c. sister
d. student
16. a. it
b. this
c. these
d. that
17. a. fine
b. four
c. six
d. nine
18. a. read
b. may
c. come
d. go
19. a. Lili
b. Peter
c. Alan
d. Tom
20. a. desk
b. dog
c. cat
c. fish
Bài 2. Nối các câu trả lời ở cột B với các câu hỏi ở cột A.
A
B
1. How is your mother?
a. I am eight years old.
2. What is her name?
b. Yes, it is.
3. How old are you?
c. I'm fine , thank you.
4. Is your name Lan?
d. My mother is well, thanks.
5. How are you?
e. No. It is small.
6. Is your book big?
f. He is my brother.
7. May I come in?
g. That is my teacher
8. What is its name?
h. It is Kim Dong primary school.
9. Who is he?
i. Sure.
10. Who is that?
k. Her name is Hoa.
11. What is his name?
l. Yes, my school is .
12. Who is this?
m. Bye. See you later.
13. Is your school big and nice?
n. No, she isn't.
14. Goodbye!
o. He is fine. Thank you.
15. Hi, I'm Peter.
p. No. It is old.
16. Is she your sister?
r. Good night, Dad and Mum.
17. How is your father?
s. Hello. My name is Trang.
18. Is your ruler new?
t. Good morning, Linda.
19. Good night, children.
u. His name is Tuan.
20. Good morning, Miss Chi.
v. This is my friend.

A->B
1->
2->
3->
4->
5->
6->
7->
8->
9->
10->
11->
12->
13->
14->
15->
16->
17->
18->
19->
20->

Bài 3. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh.
1. name / Phuong / My / is.
_________________________________________________
2. is / Who / that/ ?
__________________________________________________
3. are / How / you?
__________________________________________________
4. come / May / I / in?
_________________________________________________
5. meet / you / Nice / to /.
__________________________________________________
6. your / What / name / is / ?
________________________________________________
7. my/ This/ friend / is / new.
_________________________________________________
8. school / Is / small/ your/ bag?
________________________________________...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Bài 1. Khoanh tròn từ khác loại.
1. a. is b. are c. do d. am
2. a. big b. five c. nice d. new
3. a. how b. we c. what d. when
4. a. class b. book c. pen d. eraser
5. a. hi b. good morning c. good bye d. hello
6. a. classroom b. bedroom c. library d. school
7. a. your b. he c. she d. they
8. a. mother b. father c. teacher d. brother
9. a. its b. this c. his d. her
10. a. down b. up c. to d. name
11. a. close b. open d. good d. look
12. a. please b. ten c. eight d. one
13. a. meet b. fine c. see d. thank
14. a. rulers b. pencils c. school bags d. friends
15. a. friend b. teacher c. sister d. student
16. a. it b. this c. these d. that
17. a. fine b. four c. six d. nine
18. a. read b. may c. come d. go
19. a. Lili b. Peter c. Alan d. Tom
20. a. desk b. dog c. cat c. fish
Bài 2. Nối các câu trả lời ở cột B với các câu hỏi ở cột A.
A B A->B
1. How is your mother? a. I am eight years old. 1->
2. What is her name? b. Yes, it is. 2->
3. How old are you? c. I'm fine , thank you. 3->
4. Is your name Lan? d. My mother is well, thanks. 4->
5. How are you? e. No. It is small. 5->
6. Is your book big? f. He is my brother. 6->
7. May I come in? g. That is my teacher 7->
8. What is its name? h. It is Kim Dong primary school. 8->
9. Who is he? i. Sure. 9->
10. Who is that? k. Her name is Hoa. 10->
11. What is his name? l. Yes, my school is . 11->
12. Who is this? m. Bye. See you later. 12->
13. Is your school big and nice? n. No, she isn't. 13->
14. Goodbye! o. He is fine. Thank you. 14->
15. Hi, I'm Peter. p. No. It is old. 15->
16. Is she your sister? r. Good night, Dad and Mum. 16->
17. How is your father? s. Hello. My name is Trang. 17->
18. Is your ruler new? t. Good morning, Linda. 18->
19. Good night, children. u. His name is Tuan. 19->
20. Good morning, Miss Chi. v. This is my friend. 20->
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 - Người đăng: bravely-9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 9 10 441