Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 - HKII

Được đăng lên bởi luyenthihsganhluan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là tài liệu do tôi sưu tầm, nhằm giúp các em có thêm tài liệu ôn thi tốt HK2
Chúc các em thi tốt. Google: thcs nguyen van troi q2 – để xem các đề thi hay

Đề cương ôn tập học kỳ 2
Tiếng Anh 7

Phần I: Lý thuyết và bài tập
Unit 9 : AT HOME AND AWAY
The past simple tense (Thì quá khứ đơn)
+ Use: Dùng để diễn tả một hành động hay một sự việc đã xãy ra trong quá khứ và chấm dứt
không còn liên quan đến hiện tại.
+ Form:
a. Động từ TOBE.
Khẳng định : S ( I/ She / He / I , chủ ngữ số ít ) + was…..
S ( you / We / They / chủ ngữ số ít) + were….
Phủ định :
S + was not ( wasn/t) + …
S + were not ( weren/t + …
Nghi vấn
- Yes / No questions: Was / Were + S + ….? Yes, S + was / were
No, S wasn/t/weren/t
- WH. Questions:
WH + was / were + S + …?
S + was / were…
b. Động từ thường
Động từ thường chia làm 2 loại
+ Động từ theo quy tắc ( + ed)
+ Động từ bất quy tăc s( cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc
Khẳng định
S + V (2,ed)
Phủ định:
S + did + not + ( infi )
Nghi vấn:
- Yes / No. questions:
Did + S + Vinf ? Yes, S + did /No, S + didn/t.
- WH . questions :
WH – did + S + Vinf ? S + V (ed / cột 2).
+ Dấu hiệu: - Yesterday, …….ago , Last night, last …….., In 1996 ...
Exercise
I. Choose the best answer.
1. Did you _______ late this morning so that was the reason you went to school late?
A. to get up
B. get up
C. got up
D. getting up
2. We _______some souvenirs from our holiday in Vietnam.
A. buyed
B. bought
C. buys
D. buying
3. _______your last birthday over six months ago?
A. Was
B. Were
C. Are
D. Is
4. Hoang _______ the party last night because he was very ill.

A. not joined
B. didn’t join
C. don’t joins
D. doesn’t join
5. _______the Robinsons return to Hanoi by train yesterday?
A. do
B. does
C. did
D. Are
6. Hoa learned how _______ a washing machine with her neighbour.
A. using
B. to use
C. used
D. use
7. Was Nguyen at the theater _______night? Yes, she was.
A. ago
B. last
C. before
D. after
8. The Browns went to Hochiminh city _______plane.
A. on
B. in
C. by
D. at
9. I don’t know where _______ last night.
A. he was
B. was he
C. he is
D. he be
10. It took us an hour _______ to Nha Trang.
A. drive
B. driving
C. to drive
D. drove
III. Write the correct for in of the verbs in the brackets
1. I (be)………………………………………. born in 1945.
2. Ba (watch) …………………………….TV late last night.
3. Nam (not go)……………. to school yesterday. He (go)……………. to the dentist.
4. My aunt (buy)…………………………………. a new house last month.
5. Her family (live)……………………………….. in QuiNhon 5 years ago.
6. My friend...
Đây là tài liệu do tôi sưu tầm, nhằm giúp các em có thêm tài liệu ôn thi tốt HK2
Chúc các em thi tốt. Google: thcs nguyen van troi q2 – để xem các đề thi hay
Đ cương ôn tp hc k 2
Tiếng Anh 7
Phn I: Lý thuyết và bài tp
Unit 9 : AT HOME AND AWAY
The past simple tense (Thì quá khứ đơn)
+ Use: Dùng để diễn tả một hành động hay một sự việc đã xãy ra trong quá khứ và chấm dứt
không còn liên quan đến hiện tại.
+ Form:
a. Động từ TOBE.
Khẳng định : S ( I/ She / He / I , chủ ngữ số ít ) + was…..
S ( you / We / They / chủ ngữ số ít) + were….
Phủ định : S + was not ( wasn
/
t) + …
S + were not ( weren
/
t + …
Nghi vấn
- Yes / No questions: Was / Were + S + ….? Yes, S + was / were
No, S wasn
/
t/weren
/
t
- WH. Questions: WH + was / were + S + …? S + was / were…
b. Động từ thường
Động từ thường chia làm 2 loại
+ Động từ theo quy tắc ( + ed)
+ Động từ bất quy tăc s( cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc
Khẳng định S + V (2,ed)
Phủ định: S + did + not + ( infi )
Nghi vấn:
- Yes / No. questions: Did + S + Vinf ? Yes, S + did /No, S + didn
/
t.
- WH . questions : WH – did + S + Vinf ? S + V (ed / cột 2).
+ Dấu hiệu: - Yesterday, …….ago , Last night, last …….., In 1996 ...
Exercise
I. Choose the best answer.
1. Did you _______ late this morning so that was the reason you went to school late?
A. to get up B. get up C. got up D. getting up
2. We _______some souvenirs from our holiday in Vietnam.
A. buyed B. bought C. buys D. buying
3. _______your last birthday over six months ago?
A. Was B. Were C. Are D. Is
4. Hoang _______ the party last night because he was very ill.
Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 - HKII - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 - HKII - Người đăng: luyenthihsganhluan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 - HKII 9 10 235