Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tiếng anh

Được đăng lên bởi MonMon ChinChin
Số trang: 374 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 1
CÁC THÌ (TENSES)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT
I.The Simple Present tense:
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh: S + V(s/es);
S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh:
S + do/does + not + V;
S + am/is/are + not
- Caâu hoûi:
Do/Does + S + V … ?
Am/Is/Are + S …?
2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong caâu
thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …
E.g: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
E.g: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
E.g: The last train leaves at 4.45.
II.The Present Continuous tense:
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh
S + am/is/are + not + V-ing - Caâu hoûi: Am/Is/Are + S + V-ing … ?
2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh leänh, ñeà
nghò. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: now, right now, at the moment, at present, …
E.g: - What are you doing at the moment?
- I’m writing a letter.
- Be quiet! My mother is sleeping.
- Look! The bus is coming.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
E.g: - What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today, this week,
this month, these days, …
E.g: - What is your daughter doing these days?
- She is studying English at the foreign language center.
3) Nhöõng ñoäng töø khoâng ñöôïc duøng ôû thì HTTD:
3.1 Ñoäng töø chæ giaùc quan: hear, see, smell, taste
3.2 Ñoäng töø chæ tình caûm, caûm xuùc: love, hate, like, feellike,fancy,dislike,detest,want,wish
3.3 Ñoäng töø chæ traïng thaùi, söï lieân heä, sôû höõu: look, seem, appear, have, own, belong to, need,
…
3.4 Ñoäng töø chæ sinh hoaït trí tueä: agree, understand, remember, know, …
III. The Present Perfect tense:
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + have/has+ V3/ed
- Caâu phuû ñònh
S + have/has + not + V3/ed - Caâu hoûi: Have/Has + S + V3/ed … ?
2) Caùch duøng chính: Thì HTHT duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi ñieåm.
E.g: Have you had breakfast? – No, I haven’t.
2.2 Moät haønh ñoäng xaûy...
CHUYÊN ĐỀ 1
CÁC THÌ (TENSES)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT
I.The Simple Present tense:
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh: S + V(s/es); S + am/is/are
- Caâu phuû ñònh: S + do/does + not + V; S + am/is/are + not
- Caâu hoûi: Do/Does + S + V … ? Am/Is/Are + S …?
2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong caâu
thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, every day/week/month …
E.g: Mary often gets up early in the morning.
2.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
E.g: The sun rises in the east and sets in the west.
2.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình,keá hoaïch.
E.g: The last train leaves at 4.45.
II.The Present Continuous tense:
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + am/is/are + V-ing
- Caâu phuû ñònh S + am/is/are + not + V-ing - Caâu hoûi: Am/Is/Are + S + V-ing … ?
2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi tieáp dieãn duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng ñang dieãn ra ôû hieän taïi (trong luùc noùi); sau caâu meänh leänh, ñeà
nghò. Trong caâu thöôøng coù caùc traïng töø: now, right now, at the moment, at present, …
E.g: - What are you doing at the moment? - I’m writing a letter.
- Be quiet! My mother is sleeping. - Look! The bus is coming.
2.2 Moät haønh ñoäng ñaõ ñöôïc leân keá hoaïch thöïc hieän trong töông lai gaàn.
E.g: - What are you doing tonight?
- I am going to the cinema with my father.
2.3 Moät haønh ñoäng nhaát thôøi khoâng keùo daøi laâu, thöôøng duøng vôùi today, this week,
this month, these days, …
E.g: - What is your daughter doing these days?
- She is studying English at the foreign language center.
3) Nhöõng ñoäng töø khoâng ñöôïc duøng ôû thì HTTD:
3.1 Ñoäng töø chæ giaùc quan: hear, see, smell, taste
3.2 Ñoäng töø chæ tình caûm, caûm xuùc: love, hate, like, feellike,fancy,dislike,detest,want,wish
3.3 Ñoäng töø chæ traïng thaùi, söï lieân heä, sôû höõu: look, seem, appear, have, own, belong to, need,
3.4 Ñoäng töø chæ sinh hoaït trí tueä: agree, understand, remember, know, …
III. The Present Perfect tense:
1) Caùch thaønh laäp:
- Caâu khaúng ñònh S + have/has+ V3/ed
- Caâu phuû ñònh S + have/has + not + V3/ed - Caâu hoûi: Have/Has + S + V3/ed … ?
2) Caùch duøng chính: Thì HTHT duøng ñeå dieãn taû:
2.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi ñieåm.
E.g: Have you had breakfast? – No, I haven’t.
2.2 Moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù, coøn keùo daøi ñeán hieän taïi. (Ñi với since hoặc for)
E.g: My friend Nam has lived in HCMC since 1998.
1
Đề cương ôn thi tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi tiếng anh - Người đăng: MonMon ChinChin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
374 Vietnamese
Đề cương ôn thi tiếng anh 9 10 906