Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ

Được đăng lên bởi Pé Cua
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ
Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
I. Truyền thông và báo chí
1. Khái niệm về truyền thông
Hiểu và phân tích được định nghĩa về truyền thông của Dương Xuân Sơn trong giáo
trình cơ sở lý luận báo chí truyền thông
2. Các yếu tố của quá trình truyền thông
Nắm vững các khái niệm về nguồn (source), người gửi/cung cấp (sender), thông điệp
(message), mạch truyền/ kênh (chanel), người tiếp nhận/nơi tiếp nhận (receiver).
II. Báo chí - loại hình thông tin chính trị xã hội
1. Khái niệm thông tin và thông tin báo chí
- Phân biệt thông tin/thông tin báo chi
- Nhận thức được các đặc điểm của thông tin báo chi qua việc phân tích định nghĩa về
thông tin báo chí.
2. Các yếu tố và điều kiện đảm bảo chất lượng thông tin
- Tính độc đáo của thông tin
- Tính đại chúng
- Tính thiết thực (“cơm, áo, gạo, tiền”, học hành, sức khỏe, “an sinh, dân trí”)
- Tính hợp thời (đúng lúc)
3. Báo chí – loại hình hoạt động thông tin chính trị xã hội
III. Chức năng của báo chí
1. Chức năng giáo dục tư tưởng
- Các nội dung chính:
o Nâng cao tính tự giác của quần chúng
o Tạo dư luận xã hội và định hướng xã hội
o Hình thành ý thức lịch sử – văn hóa của xã hội
- Nhận xét một số chương trình đã và đang thực hiện tốt// chưa tốt chức năng trên
2. Chức năng quản lý gián tiếp và giám sát xã hội
- Hệ thống lại các hoạt động chính của báo chí trong việc quản lý giám sát và quản lý
xã hội.
- Nhận xét một số tin/bài/chuyên mục/chương trình đã và đang thực hiện tốt /chưa tốt
chức năng trên
3. Chức năng phát triển văn hóa (khai sáng)
- Các hoạt động chính của báo chí trong việc phát triển văn hóa
- Nhận xét một số tin// bài// chuyên mục// chương trình đã và đang thực hiện tốt //
chưa tốt chức năng trên
4. Chức năng thông tin
- Phản ánh hiện thực khách quan trong đời sống xã hội
- Cung cấp thông tin cho công chúng
- Tiếp nhận thông tin của công chúng và phản hồi thông tin cho công chúng
Chú ý: Trong các chức năng của báo chí, chức năng nào là chức năng quan trọng
nhất? Vì sao? Cho ví dụ?
IV. Nguyên tắc hoạt động báo chí
1. Tính khuynh hướng
- Khái niệm.

-

Vì sao tính khuynh hướng được xem là một trong những nguyên tắc hàng đầu của
người cầm bút?
2. Tính Đảng
- Khái niệm.
- Một số khía cạnh của tính Đảng trong nguyên tắc hoạt động của báo chí: về mặt xã
hội, về mặt tổ chức, về mặt tư tưởng tinh thần, và một số yêu cầu của tính đảng đối
với hoạt động báo chí (ví dụ: đòi hỏi báo chí trực tiếp tham gia xây dựng một đời
số...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ
Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
I. Truyền thông và báo chí
1. Khái niệm về truyền thông
Hiểu phân tích được định nghĩa về truyền thông của Dương Xuân Sơn trong giáo
trình cơ sở lý luận báo chí truyền thông
2. Các yếu tố của quá trình truyền thông
Nắm vững các khái niệm về nguồn (source), người gửi/cung cấp (sender), thông điệp
(message), mạch truyền/ kênh (chanel), người tiếp nhận/nơi tiếp nhận (receiver).
II. Báo chí - loại hình thông tin chính trị xã hội
1. Khái niệm thông tin và thông tin báo chí
- Phân biệt thông tin/thông tin báo chi
- Nhận thức được các đặc điểm của thông tin báo chi qua việc phân tích định nghĩa về
thông tin báo chí.
2. Các yếu tố và điều kiện đảm bảo chất lượng thông tin
- Tính độc đáo của thông tin
- Tính đại chúng
- Tính thiết thực (“cơm, áo, gạo, tiền”, học hành, sức khỏe, “an sinh, dân trí”)
- Tính hợp thời (đúng lúc)
3. Báo chí – loại hình hoạt động thông tin chính trị xã hội
III. Chức năng của báo chí
1. Chức năng giáo dục tư tưởng
- Các nội dung chính:
o Nâng cao tính tự giác của quần chúng
o Tạo dư luận xã hội và định hướng xã hội
o Hình thành ý thức lịch sử – văn hóa của xã hội
- Nhận xét một số chương trình đã và đang thực hiện tốt// chưa tốt chức năng trên
2. Chức năng quản lý gián tiếp và giám sát xã hội
- Hệ thống lại các hoạt động chính của báo chí trong việc quản lý giám sát và quản lý
xã hội.
- Nhận xét một số tin/bài/chuyên mục/chương trình đã và đang thực hiện tốt /chưa tốt
chức năng trên
3. Chức năng phát triển văn hóa (khai sáng)
- Các hoạt động chính của báo chí trong việc phát triển văn hóa
- Nhận xét một số tin// bài// chuyên mục// chương trình đã và đang thực hiện tốt //
chưa tốt chức năng trên
4. Chức năng thông tin
- Phản ánh hiện thực khách quan trong đời sống xã hội
- Cung cấp thông tin cho công chúng
- Tiếp nhận thông tin của công chúng và phản hồi thông tin cho công chúng
Chú ý: Trong các chức năng của báo chí, chức năng nào là chức năng quan trọng
nhất? Vì sao? Cho ví dụ?
IV. Nguyên tắc hoạt động báo chí
1. Tính khuynh hướng
- Khái niệm.
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ - Người đăng: Pé Cua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ 9 10 255