Ktl-icon-tai-lieu

Đề Dịch Việt Anh

Được đăng lên bởi autumn-heart0209
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr-êng ®¹i häc ngo¹i ng÷ hµ néi
Khoa tiÕng Anh

dÞch VIÕT VIÖT - ANH
§Ò thAM KH¶O Sè 1

Thí sinh có thểsửdụ
ng từđiể
n

§©u lµ gi¶i ph¸p cho nhµ chung c- cao tÇng?
TrÝch tham luËn cña kiÕn tróc s- NguyÔn Trùc LuyÖn, Tæng th- ký Héi kiÕn tróc s- ViÖt Nam
t¹i Héi th¶o bµn trßn " Nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt kÕ chung c- cao tÇng t¹i Hµ néi"

Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò s«i ®éng nhÊt trong thÞ tr-êng x©y dùng Hµ Néi thêi gian gÇn
®©y lµ ph¸t triÓn chung c- cao tÇng. Trong kÕ ho¹ch 2001-2002, thµnh phè Hµ Néi cã
h¬n 40 dù ¸n x©y dùng nhµ tõ 9-20 tÇng.
TÊt nhiªn ®©y lµ xu h-íng ph¸t triÓn tÊt yÕu nh-ng ph¸t triÓn nh- thÕ nµo th× cßn lµ
mét b¨n kho¨n lín cña c¸c kiÕn tróc s-. NÕu viÖc x©y dùng å ¹t, thiÕu nghiªn cøu vµ
sù quan t©m ®óng møc th× chØ Ýt n¨m n÷a th«i chóng ta sÏ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu
qu¶ ®¾t gi¸.
ViÖc x©y dùng nhµ chung c- cao tÇng kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ chång c¸c nhµ chung cthÊp tÇng lªn nhau. §©y lµ mét thay ®æi lín vÒ c«ng nghÖ x©y dùng, ®ßi hái nghiªn
cøu vµ ®iÒu tra kü l-ìng.
Kh«ng thÓ mang quy c¸ch x©y dùng chung c- x-a kia ra ®Ó ¸p dông ®-îc n÷a mµ ph¶i
tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ cao nh- thang m¸y, cÊp n-íc, cÊp ®iÖn,
cÊp nhiÖt, th«ng tho¸ng vµ ¸nh s¸ng... Nh- vËy th× ch¾c ch¾n cÇn ®Çu t- lín.
Tr-íc ®©y chóng t«i chØ x©y chung c- ®Õn n¨m tÇng vµ lo¹i nhµ nµy ®· béc lé rÊt
nhiÒu nh-îc ®iÓm. B©y giê chóng t«i l¹i ®ét ngét quay l¹i xu h-íng nhµ cao tÇng mµ
kh«ng cã mét b-íc chuÈn bÞ nµo c¶, khiÕn anh em kiÕn tróc s- chóng t«i hiÖn nay rÊt
lóng tóng vµ trong viÖc thiÕt kÕ nh÷ng chung c- lo¹i nµy ".

Tr-êng ®¹i häc ngo¹i ng÷ hµ néi
Khoa tiÕng Anh

dÞch VIÕT VIÖT - ANH

§¸P ¸N §Ò thAM KH¶O Sè 1

§©u lµ gi¶i ph¸p cho nhµ chung ccao tÇng?

Where a solution to high-rise apartment
blocks can be found ?

Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò s«i ®éng nhÊt trong thÞ
tr-êng x©y dùng Hµ Néi thêi gian gÇn ®©y lµ
ph¸t triÓn chung c- cao tÇng. Trong kÕ ho¹ch
2001-2002, thµnh phè Hµ Néi cã h¬n 40 dù ¸n
x©y dùng nhµ tõ 9-20 tÇng.

One of the most burning issues in Hanoi's housing
market recently has been the development of high-rise
apartment buildings. In the 2001-2002 plan, more than
40 projects, from 9 – 20 storey high, are expected to
be developed in Hanoi.

TÊt nhiªn ®©y lµ xu h-íng ph¸t triÓn tÊt yÕu
nh-ng ph¸t triÓn nh- thÕ nµo th× cßn lµ mét b¨n
kho¨n lín cña c¸c kiÕn tróc s-. NÕu viÖc x©y
dùng å ¹t, thiÕu nghiªn cøu vµ sù quan t©m
®óng møc th× chØ Ýt n¨m n÷a th«i chóng ta sÏ
ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ ®¾t gi¸.

High-rise building becomes a necessity as a matter...
Tr-êng ®¹i häc ngo¹i ng÷ hµ néi
Khoa tiÕng Anh
dÞch VIÕT VIÖT - ANH
§Ò thAM KH¶O Sè 1
Thí sinh có th s dng t đin
§©u lµ gi¶i ph¸p cho nhµ chung c- cao tÇng?
TrÝch tham luËn cña kiÕn tróc s- NguyÔn Trùc LuyÖn, Tæng th- ký Héi kiÕn tróc s- ViÖt Nam
t¹i Héi th¶o bµn trßn " Nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt kÕ chung c- cao tÇng t¹i Hµ néi"
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò s«i ®éng nhÊt trong thÞ tr-êng x©y dùng Hµ Néi thêi gian gÇn
®©y lµ ph¸t triÓn chung c- cao tÇng. Trong kÕ ho¹ch 2001-2002, thµnh phè Hµ Néi cã
h¬n 40 dù ¸n x©y dùng nhµ tõ 9-20 tÇng.
TÊt nhiªn ®©y lµ xu h-íng ph¸t triÓn tÊt yÕu nh-ng ph¸t triÓn nh- thÕ nµo th× cßn lµ
mét b¨n kho¨n lín cña c kiÕn tróc s-. NÕu viÖc x©y dùng å ¹t, thiÕu nghiªn cøu vµ
sù quan t©m ®óng møc th× chØ Ýt n¨m n÷a th«i chóng ta sÏ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng u
qu¶ ®¾t gi¸.
ViÖc x©y dùng nhµ chung c- cao tÇng kh«ng ®¬n gi¶n chØ lµ chång c¸c nhµ chung c-
thÊp tÇng lªn nhau. §©y lµ mét thay ®æi lín vÒ c«ng nghÖ x©y dùng, ®ßi hái nghiªn
cøu vµ ®iÒu tra kü l-ìng.
Kh«ng thÓ mang quy c¸ch x©y dùng chung c- x-a kia ra ®Ó ¸p dông ®-îc n÷a mµ ph¶i
tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè thuËt vµ c«ng nghÖ cao nh- thang m¸y, cÊp n-íc, cÊp ®iÖn,
cÊp nhiÖt, th«ng tho¸ng vµ ¸nh s¸ng... Nh- vËy th× ch¾c ch¾n cÇn ®Çu t- lín.
Tr-íc ®©y chóng t«i chØ x©y chung c- ®Õn n¨m tÇng vµ lo¹i nhµ nµy ®· béc lé rÊt
nhiÒu nh-îc ®iÓm. B©y giê chóng t«i l¹i ®ét ngét quay l¹i xu h-íng nhµ cao tÇng mµ
kh«ng cã mét b-íc chuÈn bÞ nµo c¶, khiÕn anh em kiÕn tróc s- chóng t«i hiÖn nay rÊt
lóng tóng vµ trong viÖc thiÕt kÕ nh÷ng chung c- lo¹i nµy ".
Đề Dịch Việt Anh - Trang 2
Đề Dịch Việt Anh - Người đăng: autumn-heart0209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Dịch Việt Anh 9 10 61