Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát đầu vào lớp 6

Được đăng lên bởi dhabgvn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GD & ĐT TÂN YÊN

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn : Tiếng Anh
(Thời gian 45 phút)

TRƯỜNG THCS TT CAO THƯỢNG

Họ và tên: ................................................. Lớp: .................. Số báo danh: ....................
Marks

Teacher’s comments

Đề thi gồm 2 trang. Học sinh làm thẳng vào đề thi này.
Bài tập 1: Chọn đáp án khác với những đáp án còn lại. (1 điểm)
1. A.magazine
B. bookstore
2. A.festival
B.day
3. A.warm
B.summer
4. A.why
B.how
* Trả lời:
1.................... 2...........................
Bài tập 2: Chọn đáp án đúng (2 điểm)

C. newspaper
C.year
C.autumn
C.when

D.picturebook
D. month
D. dry season
D.well

3.......................... 4.........................

1.................to music is one of her favourite hobbies.
A. Listen
B. Is listening
C. Listening
D. Listened
2.I don’t like Maths ……………it is difficult.
A.and
B.but
C.so
D.because
3.What’s the matter…………you?
A.in
B.with
C.on
D.of
4. Do you like English? Yes,I……….
A.do
B.am
C.like
D.don’t
5. He often………………to school in the morning.
A.gos
B.going
C.goes
D.to go
st
6. His birthday is ....................June 1 .
A. at
B. on
C. in
D. about
7. Does he ..................... a sore-throat?
A. has
B. had
C. have
D. having
8. We went to the cinema ......................
.
A. today
B. yesterday
C. tomorrow
D. next Sunday
* Trả lời:
1.............. 2............ 3............. 4............... 5............. 6.............. 7............ 8...........
Bài tập 3: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc (2 điểm)
1. Last weekend Nga .......................(visit) her relaties in the country.
2. How ..........you..............(get) to school every day?
3. You must .....................(wear) helmet when you go by motorbike.
4. I .......................( visit) Hanoi tomorrow with my parents.
* Trả lời:
1........................... 2............................. 3............................. 4............................

1

Bài tập 4: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp (1điểm)
A
1.What's the weather like in spring?
2.When do they go swimming?
3.How often do you go to the cinema?
4.What is the matter with your sister?
* Trả lời:
1........................... 2.............................

B
a. I go to the cinema once a month.
b. She has a headache.
c. It's usually warm but wet.
d. In summer.
3............................. 4............................

Bài tập 5: Đoc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ( 2 điểm)
My name is Hoang. I come from a big f...
PHÒNG GD & ĐT TÂN YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS TT CAO THƯỢNG Môn : Tiếng Anh
(Thời gian 45 phút)
Họ và tên: ................................................. Lớp: .................. Số báo danh: ....................
Marks Teacher’s comments
Đề thi gồm 2 trang. Học sinh làm thẳng vào đề thi này.
Bài tập 1: Chọn đáp án khác với những đáp án còn lại. (1 điểm)
1. A.magazine B. bookstore C. newspaper D.picturebook
2. A.festival B.day C.year D. month
3. A.warm B.summer C.autumn D. dry season
4. A.why B.how C.when D.well
* Trả lời:
1.................... 2........................... 3.......................... 4.........................
Bài tập 2: Chọn đáp án đúng (2 điểm)
1.................to music is one of her favourite hobbies.
A. Listen B. Is listening C. Listening D. Listened
2.I don’t like Maths ……………it is difficult.
A.and B.but C.so D.because
3.What’s the matter…………you?
A.in B.with C.on D.of
4. Do you like English? Yes,I……….
A.do B.am C.like D.don’t
5. He often………………to school in the morning.
A.gos B.going C.goes D.to go
6. His birthday is ....................June 1
st
.
A. at B. on C. in D. about
7. Does he ..................... a sore-throat?
A. has B. had C. have D. having
8. We went to the cinema ...................... .
A. today B. yesterday C. tomorrow D. next Sunday
* Trả lời:
1.............. 2............ 3............. 4............... 5............. 6.............. 7............ 8...........
Bài tập 3: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc (2 điểm)
1. Last weekend Nga .......................(visit) her relaties in the country.
2. How ..........you..............(get) to school every day?
3. You must .....................(wear) helmet when you go by motorbike.
4. I .......................( visit) Hanoi tomorrow with my parents.
* Trả lời:
1........................... 2............................. 3............................. 4............................
1
Đề khảo sát đầu vào lớp 6 - Trang 2
Đề khảo sát đầu vào lớp 6 - Người đăng: dhabgvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề khảo sát đầu vào lớp 6 9 10 490