Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 Số 1 Môn Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Phương Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 - Số 1
KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 - NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: TIẾNG ANH - LỚP 6
I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).
1.______ is your name?
A. Who

B. What

C. Where

D. How

C. the

D. I

2.That is ______ ruler.
A. a

B. an

3.______ ? Fine, thanks.
A. How are you

B. How old are you

C. What’s your name

D. What is this

4.There ______ five people in my family.
A. is

B. are

C. am

D. do

C. these

D. this

C. How

D. When

C. first

D. fifteen

5.Is ______ your teacher? – Yes, it is
A. there

B. those

6.______ people are there in your family?
A. How many

B. What

7.How old is he? – He’s ______.
A. fifth

B. second

8.What ______ he ______? – He’s an engineer.
A. does – do

B. do – does

C. do – do

D. does – does

9.Hoa brushes ______ teeth every morning.
A. his

B. her

C. my

D. your

10.Where do you live? ______.
A. I live in Hanoi

B. I'm at school

C. I'm twelve years old

D. I'm fine. Thanks

11.Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:
A. couches

B. benches

C. houses

12.______ ? - It’s an eraser.
A. What’s your name?

B. Who is that?

C. What’s that?

D.Where is that?

D. tomatoes

13.Tìm từ khác loại:
A. teacher

B. classmate

C. student

D. board

14.How many ______ are there in your class? - There are 35.
A. benchies

B. bench

C.benches

D. benchs

15.How old is your mother? ______ .
A. He’s forty years old

B. She’s forty

C. She’s forty year old

D. A & C are correct

II. Cho dạng đúng của động từ "to be" (1 điểm).
1.She
2.We

a teacher.
doctors.

3.Hoang and Thuy
4.I

students.
Chi.

III. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (2 điểm).
A

B

1. Hello. Is your name Phong?.

a. I’m sixteen years old.

2. How are you?

b. On Nguyen Trai street.

3. How old are you?

c. I am a student

4. Where do you live?

d. Yes. My name is Phong.

5. What do you do?

e. That’s right, I am.
f. I’m fine. Thank you. How about you?

1.
2.
3.
4.
5.
IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi(2 điểm).
My name is Tâm. I’m a teacher. I live in a city. I get up at five every day. I go to school
at a quarter to seven. The school is not near my house. It’s very beautiful. There’s a lake
near the school. There are trees and flowers in the school. In front of the school, there is a
river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The
police station is next to the school.
1.What does Tâm do?
2.Where does she live?
3.Is the school near her house?
4.Is there a river or a lake near the school?
5...
Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 - Số 1
KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 - NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: TIẾNG ANH - LỚP 6
I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm).
1.______ is your name?
A. Who B. What C. Where D. How
2.That is ______ ruler.
A. a B. an C. the D. I
3.______ ? Fine, thanks.
A. How are you B. How old are you
C. What’s your name D. What is this
4.There ______ five people in my family.
A. is B. are C. am D. do
5.Is ______ your teacher? – Yes, it is
A. there B. those C. these D. this
6.______ people are there in your family?
A. How many B. What C. How D. When
7.How old is he? – He’s ______.
A. fifth B. second C. first D. fifteen
8.What ______ he ______? – He’s an engineer.
A. does – do B. do – does C. do – do D. does – does
9.Hoa brushes ______ teeth every morning.
A. his B. her C. my D. your
10.Where do you live? ______.
A. I live in Hanoi B. I'm at school
C. I'm twelve years old D. I'm fine. Thanks
11.Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:
A. couches B. benches C. houses D. tomatoes
12.______ ? - It’s an eraser.
A. What’s your name? B. Who is that?
C. What’s that? D.Where is that?
Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 Số 1 Môn Tiếng Anh - Trang 2
Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 Số 1 Môn Tiếng Anh - Người đăng: Phương Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 Số 1 Môn Tiếng Anh 9 10 439