Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra cuối học kỳ I lớp 3

Được đăng lên bởi Lim
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD-ĐT SÔNG LÔ
TRƯỜNG TH HẢI LỰU

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh lớp 3 (40’)
Họ và tên:……………………………………… Lớp:……………….
Marks

Listening
Q1

Q2

Q3

Q4

Reading and writing
Q5

Q6

Q7

Q7

Speakin
g

Q9

Q10

Part I. Listening (20’)
Question 1. Listen and tick (1p)

Question II. Listen and number(1p).

a,

b,

c,

d,

Question III: Listen and write T (True) or F (False) (1p).
True(T)

False(F)

1. Look at this girl.
Her name is Mary.
2. Goodbye. See you again.
3. This is my bedroom.
4. He is my friend.
Question IV: Listen and draw the line (1p).

a,

2 - ………

b,

c,

3 - ………..

4 - …………

d,

5 - …………

Question V: Listen and write (1p).
1. I don’t like chess. I like …………………….
2. They like…………………………………….
Part 2. Reading and writing (15’)
Question 6: Look and read. Put a tick (√) or a cross (X) in the box (1p).

1. This is my computer.

2.This is a school.

3. Her name is Linda.

4. It is Kim Dong primary school.

Question 7. Read and write the missing letters to complete the words. (1p).

1. This is a l i _ _ _ _ _ .

2. They are b _ _ _ _.
.

3. This pencil is l_ _ _ .

4.My cl _ _ _ _ _ _m is big.
Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1p).

1. b a k c a p c k

__ __ __ __ __ __ __ __

2. n o t e k o o b

__ __ __ __ __ __ __ __

3. r e b u b r

__ __ __ __ __ __

4. l p e n c i

__ __ __ __ __ __

Question 9. Look at the pictures. Choose a word from the box and write it
next to numbers from 1 - 4. (1p).
Look. These are my school things.
This is my school (0) bag .This is a (1) ______. It is long. This is my (2) ______.It
is small. These are my (3) _______ and my (4) ______. They are new.
pencilcases
cases
pencil

pencils
pencils

ruler
ruler

rubber
rubber

PART III: SPEAKING (5’) – (1p)
1. Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3. Listen and comment.

4. Interview.

ANSWER KEYS:

robot
robot

doll
doll

Part I. Listening (20’)
Question 1. Listen and tick (1p).
1. B

2. A

3. A

4. B

Question II. Listen and number(1p).
1. D

2. A

3. B

4. C

Question III: Listen and write T (True) or F (False) (1p).
1. T

2. F

3. F

4. T

Question IV: Listen and draw the line (1p).
2. A

3. C

4. D

5. B

Question V: Listen and write (1p).
1. blind man’s bluff

2. skating

Part 2. Reading and writing (15’)
Question 6: Look and read. Put a tick or a cross in the box (1p).
1. √

2. X

3. X

4. √

Question 7: Read and write the missing letters to complete the words. (1p).
1. library

2. books

3. ...
PHÒNG GD-ĐT SÔNG LÔ
TRƯỜNG TH HẢI LỰU
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh lớp 3 (40’)
Họ và tên:……………………………………… Lớp:……………….
Marks Listening Reading and writing Speakin
g
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q7 Q9 Q10
Part I. Listening (20 )
Question 1. Listen and tick (1p)
Question II. Listen and number(1p).
a, b, c, d,
Đề kiểm tra cuối học kỳ I lớp 3 - Trang 2
Đề kiểm tra cuối học kỳ I lớp 3 - Người đăng: Lim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra cuối học kỳ I lớp 3 9 10 214