Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ 1

Được đăng lên bởi dragonballrks-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra học kỳ 1
Môn: Tiếng Anh ( Chương trình Let’s go 1B)
Name: ……………………………………..
Class: 4…… - Trường tiểu học Thạch Quý
-------------------***--------------------I. Nối các bức tranh với các cụm từ phù hợp :

A
B
1. jump rope __E__
2. play with a yoyo ___
II. Khoanh tròn đáp án đúng :
1.Is it a kite?
a .Yes, it is.
b. No, it is not.
3. How is the weather?

.

C
3. fly a kite ___
4. ride a bicycle ___

D
E
5.climb a tree ____

2. Where is the cat?
a .It’s by the bag.
b. It’s in the bag.
4. How many trees are there?

a. It’s sunny
a. There are four trees
b. It’s rainy
b. There are three trees
III.Dựa vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau:
1. How many flowers are there?
2. How’s the weather?

….…………………
3. Can she ride a bicycle?

………………………
4. Is it a chair?

…………………….
VI. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
1. old /are / you / how / ?
…………………………………..
2. you / climb / can/ you /tree /a /?
…………………………………..

………………….

...
Đề kiểm tra học kỳ 1
Môn: Tiếng Anh ( Chương trình Let’s go 1B)
Name: ……………………………………..
Class: 4…… - Trường tiểu học Thạch Quý
-------------------***---------------------
I. Nối các bức tranh với các cụm từ phù hợp :
A B C D E
1. jump rope __E__ 3. fly a kite ___ 5.climb a tree ____
2. play with a yoyo ___ 4. ride a bicycle ___
II. Khoanh tròn đáp án đúng :
1.Is it a kite? 2. Where is the cat?
a .Yes, it is. a .It’s by the bag.
b. No, it is not. b. It’s in the bag.
3. How is the weather? 4. How many trees are there?
. a. It’s sunny a. There are four trees
b. It’s rainy b. There are three trees
III.Dựa vào tranh viết câu trả lời cho những câu hỏi sau:
1. How many flowers are there? 2. How’s the weather?
….………………… ………………………
3. Can she ride a bicycle? 4. Is it a chair?
Đề kiểm tra học kỳ 1 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ 1 - Người đăng: dragonballrks-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ 1 9 10 822