Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi Thu Thuy Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: …………………………………………..
Lớp : Ba………
PHÒNG GD& ĐT CÁI BÈ
TRƯỜNG TH MỸ LỢI A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 3
PHẦN THI: ĐỌC HIỂU
( Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM
BẰNG SỐ BẰNG CHỮ

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

Câu 1: Điền từ vào chỗ trống: (1 điểm).
( hungry / thirsty).
1. I’m _________. I want an apple.
2. I’m _________. I want milk.
Câu 2: Khoanh tròn và viết: (3 điểm).
1. What do you want?
ư

I want ___________.
2. What do you want?

I want ___________.

GIÁM KHẢO

3. What do you like?

I like ___________.
Câu 3: Viết: (2 điểm)
1. Do you want rice?
 Yes, _______.
2. Do you want fish?
 No, _________.
----HẾT----

...
Họ và tên: …………………………………………..
Lớp : Ba
………
PHÒNG GD& ĐT CÁI BÈ
 !"#$$%
&'()'*+),-.,/,-.0
123450
562)(7
( Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian phát đề)
(
89. 89, 8':;
<=>? <=@
AB.2CD#EFGH!$IEJK#L: (1 điểm).
( hungry / thirsty).
1. I’m _________. I want an apple.
2. I’m _________. I want milk.
AB,2'$!M#$EJN#GHGCOE2(3 điểm).
1. What do you want?
ư
I want ___________.
2. What do you want?
I want ___________.
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: Thu Thuy Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 3 9 10 97