Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3

Được đăng lên bởi thanhthuynguyen8687-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KRÔNG ANA

HỌ TÊN: ……………
Lớp………………………….
Listening
Marks
Q.1

:

Q.2

Q.3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
NĂM HỌC 2012-2013 Thời gian: 40 phút
Reading and writing

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Speaking

Q. 9

Q.10

PART 1. LISTENING ( 20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

A.

B.

C.

D.

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
1. The girl is Lan.

T

2. Good bye. See you later.

F

3. This is my Music room.
4. He’s my teacher.
5. – Is your school big?
- Yes, it is.
6. Let’s go to school.

1

Total

Question 3. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)

1

2

3

4

5

Question 4.Listen and tick(1pt)
0.
a. Nguyen Viet Xuan Primary School
b. Nguyn Thi Minh Khai Primary School
1.
a. Kim Dong Primary School
b. Thang Long Primary School
2.
a. Hoa Sen Primary School
b. Hoa Mai Primary School
Question 5. Listen and complete. (1pt)
1. Laura: How are you, Peter?
Peter: I’m__________ , thank you.
2. Mary: Is your classroom ___________?
Jack: Yes, it is.
3. Linda: What’s that?
Tony: It’s a __________.
4. Teacher: What’s your name?
Pupil: My name’s ___________.
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

2

6

Question 6. Look and read. Put a tick (

) or cross (X) in the box.

(1pt).

1. This is pen.
2. This is a pencil

X

3. This is a desk.

4. This is a classroom.

5. My ruler is long.
6. This is a book.

Question 7. Look and read. Write Yes or No as example: This is Peter. Yes (1pt).
1. Peter is a boy.

________
________

2. He’s short.
________
3. He’s in the Music room.
________
Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
npe

pen

Example:

3

1. rbeubr

______

2. arnyoc

______

3. oadrb

______

4. ribylar

_______

Question 9. Complete the sentences. (1 pt)

1. This is my s_ _ _ _ _

2. This is the l_ _ _ _ _ _

3. Is this your c_ _ _ _ _ _ _ _ room?

Yes, it is.

4

4. It is my m_ _ _ _ room.

PART III SPEAKING (1pt) (5’)
Question 10.

Listen and repeat

The End

5

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KRÔNG ANA
HỌ TÊN: ……………
Lớp………………………….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
NĂM HỌC 2012-2013 Thời gian: 40 phút
Marks
:
Listening Reading and writing Speaking Total
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5
Q.6 Q.7 Q.8 Q. 9 Q.10
PART 1. LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
A.
B.
C.
D.
Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
1. The girl is Lan.
2. Good bye. See you later.
3. This is my Music room.
4. He’s my teacher.
5. – Is your school big?
- Yes, it is.
6. Let’s go to school.
1
F
T
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 - Người đăng: thanhthuynguyen8687-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 9 10 990