Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ lớp 4 môn Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Ha Ho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THE SECOND SEMESTER TEST
Time: 35 minutes
Full name : …………………….

Mark :

I. Viết câu hỏi hoặc câu trả lời theo gợi ý (2 đ )
1.How’s the weather ? It is ___________.

2. How is it? It is ____________ .

3. I like _____________ .

4. ______________________ ? I like chicken.
II.Khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C trước câu, từ trả lời đúng ( 2 đ )
1. How many …………..?
A.microwave

B. microwaves

C. microwavees

2. Trong ba từ sau, từ nào chỉ đồ uống.
A.chicken

B. eggs

C. orange juice

3. Từ nào có nghĩa “ một ngôi nhà cũ” ?
A. a new house B. an old house

C . a old house

4. Trong 3 từ sau, từ nào có nghĩa là “ quả dâu”?
A. strawberry

B. lemon juice

C. mineral water

III. Hãy nhìn phép tính và viết kết quả đúng ( 2 đ ) :
1. ten + two hundred =…………………………..
2. twenty + eighty one = ……………………….
3. thirty nine + seventeen = ………………………..
4. fifty - five =……………..........................................
5. one hundred – fourteen=…………………………….
IV. Em hãy trã lời về sở thích của em về thức ăn và đồ uống ( 2 đ ):
1. What do you like ?

....................................................................

2. What do you like ?

…………………………………………..

V. Viết các số còn thiếu dưới đây bằng chữ tiếng Anh ( 2đ ):
50 : fifty
111 :…….. ……… …………………………..
180 : ………………………………………….
232 : …………………………………………..
376 : ……………………………………………
495 : ……………………………………………

...
THE SECOND SEMESTER TEST
Time: 35 minutes
Full name : …………………….
I. Viết câu hỏi hoặc câu trả lời theo gợi ý (2 đ )
1.How’s the weather ? It is ___________.
2. How is it? It is ____________ .
3. I like _____________ .
4. ______________________ ? I like chicken.
II.Khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C trước câu, từ trả lời đúng ( 2 đ )
1. How many …………..?
A.microwave B. microwaves C. microwavees
2. Trong ba từ sau, từ nào chỉ đồ uống.
A.chicken B. eggs C. orange juice
3. Từ nào có nghĩa “ một ngôi nhà cũ” ?
A. a new house B. an old house C . a old house
4. Trong 3 từ sau, từ nào có nghĩa là “ quả dâu”?
A. strawberry B. lemon juice C. mineral water
Mark :
Đề kiểm tra học kỳ lớp 4 môn Tiếng Anh - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ lớp 4 môn Tiếng Anh - Người đăng: Ha Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ lớp 4 môn Tiếng Anh 9 10 136