Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ I, LỚP 6
Đề số 2 ( Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Néi dung

NhËn biÕt
KQ
TL

Th«ng hiÓu
KQ
TL

VËn dông
KQ
TL

5

I. Listening

Tæng sè:
5

0,5

2,5
5

II. Reading

5
0,5

2,5

10
0,25

III.
Language
focus
IV. Writing

10
2,5
5

5
0,5

Tæng sè:

10

10
2,5

5
5

2,5
25

2,5

10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and tick the best option (A, B or C) to answer the
questions. (2.5 pts)
1. Where does Ba study?
A. At Quang Trung School
B. At Hai Ba Trung School
C. At Tran Phu School
2. What time does he get up?
A. At 5.00 o’clock
B. At 6.00 o’clock
C. At 7.00 o’clock
3. Where does he have lunch?
A. At home
B. At a restaurant
C. At school
4. What does he do in the afternoon?
A. He plays soccer.
B. He plays badminton.
C. He plays chess.
5. What does he do in the evening?
A. He watches television.
B. He does his homework.
C. He watches television and does his homework.

II. READING
Read the passage and complete the statements that follow. (2.5 pts)
Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a
supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le
Qui Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by
bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school.
There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.
1. Lan lives in a house _______________.
2. Near her house, there is _______________.
3. She studies at _______________.
4. She often goes to school by _______________.
5. Behind the school, there is _______________.
III. LANGUAGE FOCUS
Complete the passage with the correct form of the verbs in brackets (2.5 pts)
Mr. Ba (1. be) ________ my teacher. He (1. teach) ________ me English. He (3.
go) __________ to work by car. His class (4. start) _________ at 7.30 and (5. end)
__________ at 11. He (6. have) __________ lunch at school.
In the evening, he (7. watch) __________ TV or (8. read) __________
newspapers. He (9. work) __________ late and (10. go) __________ to bed at
about 11.00.
IV. WRITING
Write about Ba’s day, using the cues below. (2.5 pts)
Activities
•
•
•
•
•
•

get up
have breakfast
go to school
play soccer
do homework
go to bed

Time
at 6.00 am
at 6.30
at 7.00
in the afternoon
in the evening
at 10.00 pm

Ba gets up at 6 o'clock. He ………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………...
ĐỀ KIM TRA MÔN TING ANH, HC K I, LP 6
Đề s 2 ( Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung
KQ TL KQ TL KQ TL
Tæng sè:
I. Listening
5
0,5
5
2,5
II. Reading
5
0,5
5
2,5
III. Language
focus
10
0,25
10
2,5
IV. Writing
5
0,5
5
2,5
Tæng sè: 10
2,5
10
5
5
2,5
25
10
B. NI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and tick the best option (A, B or C) to answer the
questions. (2.5 pts)
1. Where does Ba study?
A. At Quang Trung School
B. At Hai Ba Trung School
C. At Tran Phu School
2. What time does he get up?
A. At 5.00 oclock
B. At 6.00 oclock
C. At 7.00 oclock
3. Where does he have lunch?
A. At home
B. At a restaurant
C. At school
4. What does he do in the afternoon?
A. He plays soccer.
B. He plays badminton.
C. He plays chess.
5. What does he do in the evening?
A. He watches television.
B. He does his homework.
C. He watches television and does his homework.
Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn tiếng Anh 9 10 294