Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 7
Đề số 2
I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu nói sau. (2,5 điểm)
1. Сегодня мой папа . . . . . . . работу в 5 часов вечера.
А. кончила

Б. кончил

В. кончили

2. На уроке мы . . . . . . . много говорить по-русски.
А. должен

Б. должна

В. должны

3. Мой брат хорошо . . . . . . . русский язык.
А. знает

Б. умеет

В. знаю

4. Моя мама работает . . . . . . . почте.
А. в

Б. на

В. к

5. Вчера ребята не играли в футбол, . . . . . . . был дождь.
А. поэтому

Б. что

В. потому что

II. Biến đổi tập hợp từ trong ngoặc sang dạng cần thiết. (2,5 điểm)
1. Бабушка рассказывает нам . . . . . . . . . . (интересная сказка)
2. После . . . . . . . . . . . . . . (холодная зима) будет тёплая весна.
3. У нас в школе есть . . . . . . . . . . . . . . . (хорошая библиотека)
4. Строители кончили строить дом до . . . . . . . . . . (Новый год)
5. Лена идёт в магазин за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(руссковьетнамский словарь)
III. (3 điểm)
A. Đặt câu hỏi cho phù hợp với từ, tập hợp từ được gạch dưới trong các câu
trả lời dưới đây để tạo thành những đối thoại hoàn chỉnh.
1-.....
- Коля любит говорить о Пушкине.
2- .....
- На уроке учитель рассказывает о погоде в России.
3-.....
- Я иду к Виктору.

B. Có thể trả lời các câu hỏi sau thế nào?
1 - Зачем Оля идёт в магазин?
-.....
2 - Почему Сергей всегда отдыхает на море?
-.....
3 - Когда ты был (была) в России?
-.....
IV. Dựa vào những từ đã cho, xây dựng đối thoại (gồm 4 câu) theo câu hỏi gợi ý:
Кто куда зачем идёт (едет)? (2 điểm)
Нина, библиотека, книга
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................

...
ĐỀ KIM TRA MÔN TING NGA, HC KÌ I, LP 7
Đề s 2
I. Chn t thích hp để đin vào ch chm trong các câu i sau. (2,5 đim)
1. Сегодня мой папа . . . . . . . работу в 5 часов вечера.
А. кончила Б. кончил В. кончили
2. На уроке мы . . . . . . . много говорить по-русски.
А. должен Б. должна В. должны
3. Мой брат хорошо . . . . . . . русский язык.
А. знает Б. умеет В. знаю
4. Моя мама работает . . . . . . . почте.
А. в Б . на В. к
5. Вчера ребята не играли в футбол, . . . . . . . был дождь.
А. поэтому Б. что В. потому что
II. Biến đổi tp hp t trong ngoc sang dng cn thiết. (2,5 đim)
1. Бабушка рассказывает нам . . . . . . . . . . (интересная сказка)
2. После . . . . . . . . . . . . . . (холодная зима) будет тёплая весна.
3. У нас в школе есть . . . . . . . . . . . . . . . (хорошая библиотека)
4. Строители кончили строить дом до . . . . . . . . . . (Новый год)
5. Лена идёт в магазин за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(русско-
вьетнамский словарь)
III. (3 đim)
A. Đặt câu hi cho phù hp vi t, tp hp t được gch dưới trong các câu
tr li dưới đây để to thành nhng đối thoi hoàn chnh.
1 - . . . . .
- Коля любит говорить о Пушкине.
2 - . . . . .
- На уроке учитель рассказывает о погоде в России.
3 - . . . . .
- Я иду к Виктору.
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga 9 10 29