Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ I LỚP 8

Đề số 2:
1. Nghe thầy/ cô giáo đọc (3 lần) và điền trống.

(1)陈同学除了. . . . . . 学习以外, 对别人也. . . . . . 。
(2)作业做完了,我们 . . . . . . 听音乐. . . . . .看画报。
(3)今天的作业. . . . . 多. . . . . . 难,他们做了三个小时才做完。
(4)他才学六个月的汉语,. . . . .中文书能看懂,. . . . .看不懂。
(5)这几天天气不太好,有时候很热,但是有时候也很冷,. .
. . . . . .不小心,. . . . . 容易感冒。
2. Hãy dùng gạch nối để xác định tính chất của các loại câu sau đây :
Ví dụ : 1 ─ ....
1. 那本词典被借走了。

A

Câu phức biểu thị điều
kiện.

2. 今天的练习没有昨天的难。

B

Câu bị động dùng “被”

3. 汉语并不难,只要你努力,就一定

C

Câu phức biểu thị hai sự
việc xảy ra liên tiếp.

能学好汉语。
4. 你不是说过要去河内了吗?怎么又

D

Câu biểu thị so sánh.

E

Câu phản vấn.

忘了。
5. 他一听说书店有新的汉语字典,

就叫我去看看。
3. Hãy chuyển đổi các câu dưới đây thành cụm danh từ.
Ví dụ :

阮同学买了那本小说。→ 阮同学买的那本小说
(1)我在百货商店买那台收音机。→
(2)他们看过那部电影了。→
(3)那支笔我妹妹送给爸爸了。→
1

(4)陈老师三年前教过我英语。→
(5)那个历史博物馆在河内大剧院的旁边。→
4. Lựa chọn từ ngữ thích hợp điền trống theo các yêu cầu sau :
4.1. Điền định ngữ :

(1)我爸爸给我买了一台. . . . . . . . . . . . . .录音机。
(2)他是. . . . . . . . . . . . . . 的学生。
(3) 这是. . . . . . . . . . . . . .的飞机票。
4.2. Điền trạng ngữ :

(1)请老师. . . . . . . . . . . . . .地说。
(2)我妈妈是老师,她. . . . . . . . . . . . . .教 学。
(3)他昨天. . . . . . . . . . . . . .去上海了。
4.3. Điền bổ ngữ kết quả.

(1)今天的作业,我们都做. . . . . . . . 了。
(2)你要的那本书,有人借. . . . . . . . 了。
(3)老师说得很快, 同学们都没听. . . . . . . 。
(4)今天上课的时候下了大雨, 很多同学来. . . . . . . 了。
5. Sắp xếp từ ngữ dưới đây thành câu :

(1)表演

我们班

在

昨天

晚会

的

上

很好

节目
(2)我
汉语

那个

见过

的

老师

人

在车站

(3)下雨

只要

不

明天

爬山

(4)漂亮

便宜

这

毛衣

又

(5)英语

想

学

我

很

2

没有

的

是

我们
件

我们

去

就

又
但是

时间

现在

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K I LP 8
Đề s 2:
1. Nghe thy/ cô giáo đọc (3 ln) và đin trng.
(1)陈同学除了. . . . . . 学习以外, 对别人也. . . . . .
(2)作业做完了,我们 . . . . . . 听音乐. . . . . .看画报。
(3)今天的作业. . . . . . . . . . . 难,他们做了三个小时才做完。
(4)他才学六个月的汉语,. . . . .中文书能看懂,. . . . .看不懂。
(5)这几天天气不太好,有时候很热,但是有时候也很冷,. .
. . . . . .不小心,. . . . . 容易感冒。
2. Hãy dùng gch ni để xác định tính cht ca các loi câu sau đây :
d : 1 ....
1.
那本词典被借走了。
A
Câu phc biu th điu
kin.
2.
今天的练习没有昨天的难。
B
Câu b động dùng “
3.
汉语并不难,只要你努力,就一定
能学好汉语。
C
Câu phc biu th hai s
vic xy ra liên tiếp.
4.
你不是说过要去河内了吗?怎么又
忘了。
D
Câu biu th so sánh.
5.
他一听说书店有新的汉语字典,
就叫我去看看。
E
Câu phn vn.
3. Hãy chuyn đổi các câu dưới đây thành cm danh t.
d :
阮同学买了那本小说。 阮同学买的那本小说
(1)我在百货商店买那台收音机。
(2)他们看过那部电影了。
(3)那支笔我妹妹送给爸爸了。
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn tiếng Trung Quốc 9 10 941