Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 9
Đề số 2
I. Điền dạng cần thiết của từ " который " vào chỗ chấm trong các câu sau. (2 điểm)
1. Вите очень нравится игрушка, . . . . . . . . подарила я в день его
рождения.
2. Это мой младший брат, . . . . . . . . в этом году будет восемь лет.
3. Девочки собирают портреты артистов, . . . . . . . . знают во всём мире.
4. Вчера в школе мы встречались с писателем, . . . . . . . . написал много
рассказов для детей.
II. Khôi phục lại câu hỏi cho phù hợp trong các đối thoại sau, chú ý đến những từ
được in nghiêng. (4 điểm)
1. - . . . . .?
- Мы занимаемся русским языком по вторникам и пятницам.
2. - . . . . .?
- Я хочу взять этот словарь на неделю.
3. - . . . . .?
- Мне нужна книга по математике.
4. - . . . . .?
- Я иду в школу, где учится моя сестра.
III. Sử dụng gợi ý trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi. (2 điểm)
1. Кто к чему привык?
(Вьет живёт и учится в Москве четыре года. Теперь он уже не
боится мороза. Он хорошо катается на лыжах и коньках.)
.....
2. Кто что будет делать завтра?
(По расписанию у Сергея будет экзамен по химии.)
.....

IV. Nghe bài đọc 3 lần, sau đó trả lời các câu hỏi cho dưới theo nội dung bài đọc
vừa nghe (phần tham khảo). (2 điểm)
(Bài đọc cho trong "Đáp án và hướng dẫn chấm")
1. Где был Борис вчера?
.....
2. Что он посмотрел?
.....
3. Кем он будет?
.....
4. Куда он пойдёт завтра?
.....

...
ĐỀ KIM TRA MÔN TING NGA, HC KÌ I, LP 9
Đề s 2
I. Đin dng cn thiết ca t " который " vào ch chm trong các câu sau. (2 đim)
1. Вите очень нравится игрушка, . . . . . . . . подарила я в день его
рождения.
2. Это мой младший брат, . . . . . . . . в этом году будет восемь лет.
3. Девочки собирают портреты артистов, . . . . . . . . знают во всём мире.
4. Вчера в школе мы встречались с писателем, . . . . . . . . написал много
рассказов для детей.
II. Khôi phc li u hi cho phù hp trong các đối thoi sau, c ý đến nhng t
được in nghng. (4 đim)
1. - . . . . .?
- Мы занимаемся русским языком по вторникам и пятницам.
2. - . . . . .?
- Я хочу взять этот словарь на неделю.
3. - . . . . .?
- Мне нужна книга по математике.
4. - . . . . .?
- Я иду в школу, где учится моя сестра.
III. S dng gi ý trong ngoc đơn để tr li u hi. (2 đim)
1. Кто к чему привык?
(Вьет живёт и учится в Москве четыре года. Теперь он уже не
боится мороза. Он хорошо катается на лыжах и коньках.)
. . . . .
2. Кто что будет делать завтра?
(По расписанию у Сергея будет экзамен по химии.)
. . . . .
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Trang 2
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn tiếng Nga 9 10 905