Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 9
Đề số 1
A. MỤC TIÊU
Học kì II - lớp 9 kiểm tra học sinh những nội dung sau:

. Một số nhận biết về chạy bền.
. Một số nhận biết về trò chơi phát triển sức mạnh chân.
. Kiến thức của kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi".
. Kiến thức và kỹ năng thực hành của kĩ thuật ném bóng xa có đà.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

Nội dung / chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

1

Chạy bền .

2

Trò chơi phát triển sức

I.1(0,5đ)

mạnh chân .

I. 2 (0,5đ )

3

Nhảy xa kiểu "Ngồi".

I. 4 (0,5đ )

4

Ném bóng xa có đà

5

Tổng điểm

Vận dụng

I.1(0,5đ)

II.(8,0đ )
0,5điểm

1,5điểm

8,0điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động , ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra theo thứ tự
qui định. Mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần cao nhất.

- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết (2,0điểm).
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời.
1. Khi tập luyện Thể dục Thể thao, nếu không khởi động tốt em thấy sẽ xảy ra
hiện tượng nào sau đây?
A. " Chuột rút" ở tay
B. " Chuột rút" ở lưng
C. " Chuột rút" ở đùi
D. " Chuột rút" ở sau cẳng chân
2. Em hãy cho biết trong các trò chơi sau đây, trò chơi nào không phát triển sức
mạnh chân?
A. "Lò cò chọi gà".
B. "Gà đuổi cóc".
C. "Nhảy vượt rào tiếp sức".
D. "Kéo co".
3. Kĩ thuật ném bóng xa có đà gồm có các giai đoạn:
A. Chạy đà, ra sức cuối cùng.
B. Ra sức cuối cùng và giữ thăng.
C. Chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.
D. Chuẩn bị, chạy đà, ra sức cuối cùng, ném và giữ thăng bằng.
4. Em hãy điền các cụm từ vào chỗ … cho hợp lý.
Khi tập kĩ thuật nhảy xa kiểu " Ngồi", giai đoạn giậm nhảy là một trong hai
giai đoạn(1)................trong nhảy xa. Khi giậm nhảy cần sử dụng hết sức
mạnh của(2).........và toàn thân phối hợp ăn nhịp với(3)...........để giúp người
nâng lên cao - ra trước ở giai đoạn trên không.
Phần II. Thực hành (8,0 đ...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K II, LP 9
Đề s 1
A. MC TIÊU
Hc kì II - lp 9 kim tra hc sinh nhng ni dung sau:
. Mt s nhn biết v chy bn.
. Mt s nhn biết v trò chơi phát trin sc mnh chân.
. Kiến thc ca kĩ thut nhy xa kiu "Ngi".
. Kiến thc và k năng thc hành ca kĩ thut ném bóng xa có đà.
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu Vn dng
1 Chy bn . I.1(0,5đ)
2 Trò chơi phát trin sc
mnh chân .
I.1(0,5đ)
I. 2 (0,5đ )
3 Nhy xa kiu "Ngi". I. 4 (0,5đ )
4 Ném bóng xa có đà II.(8,0đ )
5 Tng đim 0,5đim 1,5đim 8,0đim
C. YÊU CU HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến ni dung, yêu cu sau đó cho các
em khi động , ôn bài( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm i trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
- Phn kim tra thc hành, giáo viên có th t chc kim tra theo th t
qui định. Mi hc sinh thc hin 3 ln và ly thành tích ln cao nht.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục 9 10 876