Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Nga

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 1
I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. (2 điểm)
1. Мы будем участвовать в международной олимпиаде школьников . . .
. . русскому языку.
А. за

Б. на

В. по

2. Западное озеро . . . . ., чем озеро Хоан Кием.
А. глубокий

Б. глубже

В. глубокое

3. Моя сестра . . . . . в педагогическом институте.
А. учится

Б. занимается

В. учит

4. . . . . . Виктор болеет гриппом, он не поедет с нами.
А. Потому что

Б. Так как

В. Из-за

II. Biến đổi từ trong ngoặc sang dạng cần thiết. (2 điểm)
1. Книги учат . . . . . (мы) любить . . . . . (родина).
2. Вчера мы были в . . . . . (школа) на . . . . (концерт).
3. Он получил . . . . . (телеграмма) из . . . . . (Москва) от . . . . . (брат).
4. Лена была в театре с . . . . . (Сергей).
III. Khôi phục lại câu hỏi cho phù hợp với câu trả lời, chú ý đến những tập hợp từ
được gạch dưới. (2 điểm)
1. - . . . . .?
- Вера уверена в своём решении.
2. - . . . . .?
- Мы верим в победу нашей команды.
3. - . . . . .?
- Я получил письмо из России.
4. - . . . . .?
- Павлик предпочитает современную музыку.

IV. Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ được đặt ra.
1.Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm. ( 1,5 điểm)
на, врач, в, сестре, институте, по,
жизнь, брату, школе, живёт, инженером , к
Это мой друг Виктор. Его семья (1) . . . . . в Москве (2) . . . . . улице
Чайковского. Его отец работает (3) . . . . . на заводе. Его мать - учительница.
Она работает в (4) . . . . . . Сестра Виктора - студентка. Её зовут Наташа. Она
учится (5) . . . . . университете. Она очень любит математику и хочет стать
математиком. Наташа - интересный человек. Она много знает и очень любит
читать. Наташа много помогает своему (6) . . . . . в учёбе. Виктор очень любит
свою сестру.
2. Trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn trên. (2,5 điểm)
а. Где живёт семья Виктора?
.....
б. Кто его отец?
.....
в. Где работает мать Виктора?
.....
г. Почему Наташа хочет стать математиком?
.....
д. Кому много помогает Наташа?
.....

...
ĐỀ KIM TRA MÔN TING NGA, HC KÌ II, LP 9
Đề s 1
I. Chn t thích hp để đin vào ch chm trong các câu sau. (2 đim)
1. Мы будем участвовать в международной олимпиаде школьников . . .
. . русскому языку.
А. за Б. на В. по
2. Западное озеро . . . . ., чем озеро Хоан Кием.
А. глубокий Б. глубже В. глубокое
3. Моя сестра . . . . . в педагогическом институте.
А. учится Б. занимается В. учит
4. . . . . . Виктор болеет гриппом, он не поедет с нами.
А. Потому что Б. Так как В. Из-за
II. Biến đổi t trong ngoc sang dng cn thiết. (2 đim)
1. Книги учат . . . . . (мы) любить . . . . . (родина).
2. Вчера мы были в . . . . . (школа) на . . . . (концерт).
3. Он получил . . . . . (телеграмма) из . . . . . (Москва) от . . . . . (брат).
4. Лена была в театре с . . . . . (Сергей).
III. Khôi phc li câu hi cho phù hp vi câu tr li, chú ý đến nhng tp hp t
được gch dưới. (2 đim)
1. - . . . . .?
- Вера уверена в своём решении.
2. - . . . . .?
- Мы верим в победу нашей команды.
3. - . . . . .?
- Я получил письмо из России.
4. - . . . . .?
- Павлик предпочитает современную музыку.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Nga - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Nga - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Nga 9 10 639