Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Trung Quốc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC KỲ II LỚP 9

Đề số 2:
1. Nghe thầy/ cô giáo đọc (3 lần) và điền trống.

(1) 这里有越南. . . . . .科学院和越南 . . . . . .科学院,还有许多大学。
(2) 每年各种. . . . . . 的、. . . . . .的学术会议和文化、体育活动都在河内
举行。
(3) 守例动物园、统一公园、西湖、还剑湖等都是人们. . . . . .和. . . . . .
的好地方。
(4) 为了提高学生们的口语. . . . . .,学校组织了. . . . . .的语言实践活
动。

2. Dùng từ cho sẵn hoàn thành câu.

(1)地球. . . . . . 人类. . . . . . 的自然环境,是我们的 . . . . . . 。
(生活、家园、是)
(2)热爱,. . . . . . 树枝上的小鸟、路边的. . . . . . ,. . . . . . .我们每个
学生的. . . . . . . . . 。

(责任、保护、就是、小树)

(3)太极拳是中国. . . . . . 的体育项目,很早 . . . . . . 就在民
间. . . . . . . . . 。

(以前、传统、流传)

(4 ). . . . . . .我国的工农业生产很. . . . . . ,. . . . . . ,我国的工农业有
了很大的. . . . . . . . . 。

(现在、从前、落后、发展)

(5)在这. . . . . . 的语言. . . . . . 活动中,汉语节目. . . . . . 最 . . . . . . 学
生的欢迎。

(表演、实践、丰富多彩、受)

1

3. Hoàn thành câu : :

(1)我们先把练习做完,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。
(2)不管夏天还是冬天,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。
(3)我们只有一个地球,所以. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . ,他也不相信。
(5)为了人民的幸福、祖国的强大,. . . . . . . . . 。
4. Dùng từ ngữ cho sẵn đặt câu :

(1)闻名世界
(2)保护环境
(3)提高口语表达能力
(4)不管…都…
(5)跟…一样
5. Ghép nối các câu dưới đây thành đoạn văn.

- 河内是越南社会主义共和国的首都,是越南的政治、文化中心。
- 河内还在发展和建设中,今后,这座古老城市将会成为越南一座现
代化的城市。
- 河内又是一座美丽的公园城市。
- 河内也是越南的科学研究基地。

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING TRUNG QUC HC K II LP 9
Đề s 2:
1. Nghe thy/ cô giáo đọc (3 ln) và đin trng.
(1) 这里有越南. . . . . .科学院和越南 . . . . . .科学院,还有许多大学。
(2) 每年各种. . . . . . 的、. . . . . .的学术会议和文化、体育活动都在河内
举行。
(3) 守例动物园、统一公园、西湖、还剑湖等都是人们. . . . . .. . . . . .
的好地方。
(4) 为了提高学生们的口语. . . . . .,学校组织了. . . . . .的语言实践活
动。
2. Dùng t cho sn hoàn thành câu.
1)地球. . . . . . 人类. . . . . . 的自然环境,是我们的 . . . . . .
(生活、家园、是)
2)热爱,. . . . . . 树枝上的小鸟、路边的. . . . . .
. . . . . . .我们每个
学生的. . . . . . . . . (责任、保护、就是、小树)
3)太极拳是中国. . . . . . 的体育项目,很早 . . . . . . 就在民
. . . . . . . . . (以前、传统、流传)
(4 ). . . . . . .我国的工农业生产很. . . . . . . . . . . . ,我国的工农业有
了很大的. . . . . . . . . (现在、从前、落后、发展)
5)在这. . . . . . 的语言. . . . . . 活动中,汉语节目. . . . . . . . . . . .
生的欢迎。 (表演、实践、丰富多彩、受)
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Trung Quốc - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Trung Quốc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Trung Quốc 9 10 714