Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra super kids 2

Được đăng lên bởi Ngọc Na
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Unit 1-2-3/super kids 2
Name: ………………………………………
Matching

Teacher:Pham Thi Ngoc Anh

•

•

•

•

•

•

•

•

Close the door

open the door

knock on the door

Go inside

1. Fill in the blanks
a. Happ_
d. An_ry
b. S_d
e. Sic_
c. Sle_py
f. H_t
2. Rearrange to make the correct sentences
a. You /are /how /?
→…………………………………..
b. You /scared /are /?

→…………………………………..

c. How/ are /you /old /?

→…………………………………..

d. He/ bathroom/ is/ in/ the /.

→…………………………………..

g. Co_d
h. Scare_

e. The/ weather/ what’s/ like/ ? →…………………………………..
f. Park/ let’s/ to/ go/ the/ .

→…………………………………..

4. Circle the best answer

a. Monkey
b. Octopus
c. Zebra

a. Closet
b. Cool

a. rabbit
b. violin
c. umbrella

a. hall
b. closet

a. snake
b. fox
c. parrot

a. van
b. can
c. parrot

a. kitchen
b. dinning room

a. sunny
b. cloudy
c. warm

a. bedroom
b. bathroom

c. snowy

c. living room

c. living room

c. closet

...
Unit 1-2-3/super kids 2
Name: ……………………………………… Teacher:Pham Thi Ngoc Anh
Matching
• • • •
• • • •
1. Fill in the blanks
a. Happ_
b. S_d
c. Sle_py
d. An_ry
e. Sic_
f. H_t
g. Co_d
h. Scare_
2. Rearrange to make the correct sentences
a. You /are /how /? →…………………………………..
b. You /scared /are /? →…………………………………..
c. How/ are /you /old /? →…………………………………..
d. He/ bathroom/ is/ in/ the /. →…………………………………..
e. The/ weather/ what’s/ like/ ? →…………………………………..
f. Park/ let’s/ to/ go/ the/ . →…………………………………..
4. Circle the best answer
a. Monkey a. rabbit a. snake a. van a. sunny
b. Octopus b. violin b. fox b. can b. cloudy
c. Zebra c. umbrella c. parrot c. parrot c. warm
a. Closet a. hall a. kitchen a. bedroom
b. Cool b. closet b. dinning room b. bathroom
Close the door
Go inside
knock on the dooropen the door
đề kiểm tra super kids 2 - Trang 2
đề kiểm tra super kids 2 - Người đăng: Ngọc Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra super kids 2 9 10 137