Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tiếng anh 6

Được đăng lên bởi kimcandycandy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ENGLISH WRITTEN TEST 1
Date: …./ 10 / 2013
Name: …………………………………………………… class: 4Time: 45 ms
Mark
Teacher’s remark

I. Hãy tìm một từ không cùng nhóm với từ những còn lại.(1 đ)
1.
A. couch
B. board
C. chair
2.
A. teacher
B. student
C. doctor
3.
A. Is
B. Where
C. What
4.
A. morning
B. mother
C. evening

QA

D. stool
D. television
D. How
D. affernoon

II. Chọn câu trả lời thích hợp nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau.(2.0 đ).
5.
Miss Hoa: Good morning, Lan.
Lan : …………………………, Miss hoa.
A. Good evening
B. Hi
C. Good morning
D. Good afternoon
6.
Sit ………………………… and open your book.
A. up
B. down
C. on
D. in
7.
How are you ? - I'm fine, …………………………
A. thanks
B. thanks you
C. thank
D. Ø
8.
There are fifteen ………………………… in the classroom.
A. bench
B. benches
C. a bench
D. benchs
9.
How many students ………………………… in your class.
A. is this
B. are these
C. is there
D. are there
10. This is my mother. ………………………… is a teacher.
A. his
B. he
C. her
D. she
11. ………………………… is that ? - It ia a chair.
A. Who
B. What
C. Where
D. When
12. His father is ………………………… engineer.
A. a
B. an
C. the
D. Ø
III. Điền "am, is, are, lives, do, spell "vào đúng vị trí: (1.5 đ)
13. I ………………………… Nga. What ………………………… your name?
14. Mr Ba and Mrs Binh ………………………… doctors.
15. My teacher ………………………… in Dong Hoi city.
16. What …………………………you do ? – I am a student.
17. How do you ………………………… name? – L - A - N
V. Write the numbers in English: (1 đ)
18. 75 : ………………………….
19. 31 : …………………………

20.
21.

63 : ………………………….
15 : …………………………

IV. Read the passage and answer the questions: (2,0 đ)
This is Phong's family. They are in the yard. There are four people in his family: his
father, his mother, his sister and him. His father is forty-two. He is a doctor. His mother is
thirty-six. She is a teacher. His sister is fifteen. She is a student. Phong is twelve. He is a
student, too.
22. How many people are there in his family?
-->……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
23. How old his father?
-->………………………………………………………………………………………………………………………………………
24. What does his mother do?
-->………………………………………………………………………………………………………………………………………………
25. Are they in the house?
-->……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
V. Sắp xếp những từ gợi ý sau thành câu hoàn chỉnh.(1 đ)
26. There / two / chairs / in / are / the livingroom.
-->……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
27. is / This / my / school.
-->……………………………………………………………………………………………………………………………………… .
VI. hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệ...
ENGLISH WRITTEN TEST 1
Date: …./ 10 / 2013
Name: …………………………………………………… class: 4- Time: 45 ms Q A
Mark Teacher’s remark
I. Hãy tìm một từ không cùng nhóm với từ những còn lại.(1 đ)
1. A. couch B. board C. chair D. stool
2. A. teacher B. student C. doctor D. television
3. A. Is B. Where C. What D. How
4. A. morning B. mother C. evening D. affernoon
II. Chọn câu trả lời thích hợp nhất A,B,C hoặc D để hoàn thành các câu sau.(2.0 đ).
5. Miss Hoa: Good morning, Lan.
Lan : …………………………, Miss hoa.
A. Good evening B. Hi C. Good morning D. Good afternoon
6. Sit ………………………… and open your book.
A. up B. down C. on D. in
7. How are you ? - I'm fine, …………………………
A. thanks B. thanks you C. thank D. Ø
8. There are fifteen ………………………… in the classroom.
A. bench B. benches C. a bench D. benchs
9. How many students ………………………… in your class.
A. is this B. are these C. is there D. are there
10. This is my mother. ………………………… is a teacher.
A. his B. he C. her D. she
11. ………………………… is that ? - It ia a chair.
A. Who B. What C. Where D. When
12. His father is ………………………… engineer.
A. a B. an C. the D. Ø
III. Điền "am, is, are, lives, do, spell "vào đúng vị trí: (1.5 đ)
13. I ………………………… Nga. What ………………………… your name?
14. Mr Ba and Mrs Binh ………………………… doctors.
15. My teacher ………………………… in Dong Hoi city.
16. What …………………………you do ? – I am a student.
17. How do you ………………………… name? – L - A - N
V. Write the numbers in English: (1 đ)
18. 75 : ………………………….
19. 31 : …………………………
20. 63 : ………………………….
21. 15 : …………………………
Đề kiểm tra tiếng anh 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra tiếng anh 6 - Người đăng: kimcandycandy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra tiếng anh 6 9 10 517