Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra tiếng anh lớp 4

Được đăng lên bởi vytu317
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 1 lần
School: Duc Thang I Primary School
Class : …………………………
Name : …………………………

Marks

Q.1

Q.2

ONE-PERIOD TEST – Grade 4
PERIOD 29 - SCHOOL YEAR: 2013-2014
Time: 35 minutes

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Total

PART I: LISTENING
Question 1: Listen and tick. (1 pt)

Question 2: Listen and number. (1 pt)

PART II: READING AND WRITING
1

Question 3: Match a month in the left column with a picture in the right column as the
example. (2 pts)

January
April
May
October
December
Question 4: Complete each sentence with can or can’t .(2 pts)

1. Mai _______ play badminton.

12. Nam ________ dance.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

13.

11. Mary ________ draw a cat.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. Linda ________ swim.

22.
23.
24. Question 5: Complete the sentences. There’s an example for you. (2.5 pts)
2

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1.
2. She can use a computer.

24. They can …………………...

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

12. He can ……………………

34. They can’t ………………….

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

22. She can’t…………………

44. She can ……………………..

23.
45.

3

46.
47. Question 6: Answer the questions about yourself. (1.5 pts)

48.
1. When’s your birthday?
49. ……………………………………………………..
2. What can you do?
50. ……………………………………………………..
3. Can you swim?
51. ……………………………………………………..
52. ______THE END_______

...
School: Duc Thang I Primary School
Class : …………………………
Name : …………………………
ONE-PERIOD TEST – Grade 4
PERIOD 29 - SCHOOL YEAR: 2013-2014
Time: 35 minutes
Marks Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Total
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and tick. (1 pt)
Question 2: Listen and number. (1 pt)
PART II: READING AND WRITING
1
đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 - Trang 2
đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 - Người đăng: vytu317
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 9 10 945