Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Tiếng Anh số 2 Lớp 4

Được đăng lên bởi doanquyen79
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 21542 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Phòng GD&ĐT TP Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Trường TH ____________________

Môn: Tiếng Anh

Họ Tên học sinh:________________

Lớp 4 (Chương trình 4 tiết/tuần)

Lớp 4: _____

Năm học: 2012- 2013- Thời gian: 40phút

Listening:
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Reading and writing:

Speaking:

Q6

Q10

Q7

Q8

Q9

Part 1: Listening ( 20 mins)
Question 1: Listen and number .There is an example (1 pt)

a.

d..

c .
b. 
e .

Question 2: Listen and colour. There is an axample ( 1 pt)

Question 3: Listen and draw the lines .There is an example ( 1 pt)

Total

Tom

A

Linda

B

Mary

Nga

Tony
Tony

D

C

E

Answer: Nga: B, Tom_____, Linda ______,M ary ______, Tony______

Question 4: Listen and tick . There is an example ( 1 pt)

0.

1.

a.

b. 

c. 

a. 

b.

c.

a.

b.

c.

2.

3.

a. 

b.

c.

a.

b.

c.

4.

Question 5: Listen and complete .There is an example ( 1 pt).
Example: Nam: Let’s go to the bookshop.
Quan: Great idea.
1. A: What is ____________?.

3. A: What’s her job?

B: It’s a popular festival .

B: She is a ______________.

2. A: What’s your favourite food?

4. A: What time is it?

B: I like ____________.

B: It’s seven___________.

Phòng GD&ĐT TP Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Trường TH ____________________

Môn: Tiếng Anh

Họ Tên học sinh:________________

Lớp 4 (Chương trình 4 tiết/tuần)

Lớp 4: _____

Năm học: 2012- 2013- Thời gian : 40 phút

PART II: READING AND WRITING (15 mins)
Question 6: Look and read. Put a tick () or a cross () in the box as
examples ( 1 pt).
This is a tiger.





These are lions.

1. He is a doctor.

2. It’s eleven o’clock.

3. They are playing badminton.

4. His favourite food is chicken.

Question 7: Look, read and tick Y( Yes) or N ( No). There is an example
( 1 pt).
Y( Yes)

Eg: Lili and Mai are in the clothes shop.
Eg: Mai wants a pair of jeans for her brother.

N ( No)




1. Lili wants a skirt .
2. The skirt is 80,000 dong.
3. Lili has a white T- shirt to go with a red skirt.
4. A pair of jeans is 100, 000 dong.
Li Li and Mai are in the clothes store. Li Li wants a pair of jeans for her
brother. Mai wants a skirt. She likes a red skirt because she has a white Tshirt to go with it. A pair of jeans is 100, 000 dong. The skirt is 80,000dong.
Tick Y( Yes) or N ( No).

Question 8: Look at the picture. Look at the letters. Write the word.
There is an example ( 1 pt).
guamhbrre

hamburger

1.lercoidco

_________

2.sframre

__________

3.ktsueeprarm

___________

4. kubly

_________

Example:

Qu...
Phòng GD&ĐT TP Hải Dương
Trường TH ____________________
Họ Tên học sinh:________________
Lớp 4: _____
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Tiếng Anh
Lớp 4 (Chương trình 4 tiết/tuần)
Năm học: 2012- 2013- Thời gian: 40phút
Listening: Reading and writing: Speaking: Total
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Part 1: Listening ( 20 mins)
Question 1: Listen and number .There is an example (1 pt)
a.
b. 
c .
d..
e .
Question 2: Listen and colour. There is an axample ( 1 pt)
Question 3: Listen and draw the lines .There is an example ( 1 pt)
Đề kiểm tra Tiếng Anh số 2 Lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra Tiếng Anh số 2 Lớp 4 - Người đăng: doanquyen79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề kiểm tra Tiếng Anh số 2 Lớp 4 9 10 13