Ktl-icon-tai-lieu

đề thi anh văn b số 1

Được đăng lên bởi Luong Thien
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 8 lần
www.thanhcong.edu.vn
TRÖÔØNG NGOAÏI NGÖÕ-TIN HOÏC-BDVH THAØNH COÂNG
109 Tröôøng Chinh Phöôøng 12 Quaän Taân Bình TpHCM
312A Tröôøng Chinh Phöôøng 13 Quaän Taân Bình TpHCM
Website: www.thanhcong.edu.vn - ÑT: (08) 38851852 - 0942839808
PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (Töø caâu 1 ñeán caâu 60)
Choïn phöông aùn (A hoaëc B, C, D) öùng vôùi töø coù troïng aâm chính nhaán vaøo aâm tieát coù
trí khaùc vôùi ba töø coøn laïi trong moãi caâu:
1. A. equality
B. difficulty C. simplicity D. discovery
2. A. tenant B. common C. rubbish D. machine
3. A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid
4. A. writer B. teacher C. builder D. career
5. A. company B. atmosphere C. customer D. employment
ÑEÀ SOÁ 1
Choïn phöông aùn ñuùng (A hoaëc B, C, D) ñeå hoaøn thaønh moãi caâu sau
6. What beautiful eyes....................
A. does she have
B. she has
C. has she
D. she doesn't have
7. Make exercise a part of your daily.................
A. regularity
B. chore
C. routine
D. frequency
8. .................. the storm, the ship couldn't reach its destination on time.
A. In case of
B. In spite of
C. Because of
D. But for
9. He completely.................. with what I said.
A. accepted
B. complained
C. agreed
D. argued
10. I finished my homework a few days ahead................. the deadline.
A. of
B. to
C. by
D. at
ÑEÀ THI CHÍNH THÖÙC
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt
ENGLISH TEST-LEVEL B
đề thi anh văn b số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi anh văn b số 1 - Người đăng: Luong Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đề thi anh văn b số 1 9 10 883