Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi anh văn lớp 7

Được đăng lên bởi utly1976
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GD-ĐT T.T.HUẾ
TRƯỜNG THCS &THPT
HÀ TRUNG

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: Anh văn- LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút.
Mã đề 703

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Lưu ý: Học sinh làm bài trên đề )
Chữ kí GT 1 :
Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Trường:

………………….….........................Lớp 7/ .....SBD:…..….
……………………………………………….......................
……………………………………………………...............
……………………………………………………...............

Số phách

………………..
Chữ kí GT 2:

……………….
........................................................................................................................................................................
Điểm (Bằng số)

Điểm ( Bằng chữ)

Chữ kí GK 1
……………………

Số phách

Chữ kí GK 2:
……………………..

Mã đề 703

I.Ngữ âm ( 1 điểm)
*Chọn từ ( A, B,C hoặc D) có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.
1. A. doors
B. desks
C. rulers
2. A. family
B. thirty
C. my
*Chọn từ ( A, B,C hoặc D)có phần trọng âm khác với những từ còn lại.
3. A.famous
B. repair
C. total
4. A. toothpaste
B. hundred
C. canteen
II. Chọn phương án ( A, B, C hoặc D ) đúng để hoàn thành mỗi câu sau.( 2,5 điểm )
1. Nam will……………….. his old friends next Friday.

D. erasers
D. many
D. essay
D. breakfast

A. meet
B. meets
C. is meeting
2. In
_________, we learn how to listen, speak, read and write.

D. to meet

A. English

C. Music

D. Geography

C. big

D. biggest

A. What
B. How
5. Mary sometimes …………….. books in the evening.

C. Who

D. Where

A. read

C.reads

D. to read

B. Literature

3. His new house is…………………than his old house.
A. very big
B. bigger
4. ……………… an intelligent boy !

B. is reading

6.Tom and Peter …………………Geography now.
A. is studying
B. will study
C. are studying
7. Daisy writes articles for a newspaper .She is a............................ .
A. farmer
B. teacher
C. doctor
8. Could you tell me how………………………..…..to the post office?
A. getting
B. get
C. to get
9. The nurse takes care …………. sick people.
A. at
B. on
C. from
10. She is good ………. Math.
A.in
B.at
C. for
III. Chia thì hoặc dạng đúng của động từ ở trong ngoặc ( 1,5 điểm )

1. Would you like (join) ………………….. our English Speaking Club?
2. My brother (go)..................... to Ha Noi tomorrow.
3. They often (play)........................ badminton after school.

D. study
D. journalist
D. gets
D. of
D. of

IV.

( Học sinh không viết vào phần gạch chéo này )

Viết lại các câu sau bắt đầu với phần gợi ý. ( 1,0 điểm )
1. Let’s go to Huong Pagoda .
- Why don’t we..........................................
SỞ GD-ĐT T.T.HUẾ
TRƯỜNG THCS &THPT
HÀ TRUNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: Anh văn- LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút.
Mã đề 703
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Lưu ý: Học sinh làm bài trên đề )
Họ và tên: ………………….….........................Lớp 7/ .....SBD:…..….
Ngày sinh: ……………………………………………….......................
Nơi sinh: ……………………………………………………...............
Trường: ……………………………………………………...............
Chữ kí GT 1 :
………………..
Chữ kí GT 2:
……………….
Số phách
........................................................................................................................................................................
Điểm (Bằng số) Điểm ( Bằng chữ) Chữ kí GK 1
……………………
Số phách
Chữ kí GK 2:
……………………..
Mã đề 703
I.Ngữ âm ( 1 điểm)
*Chọn từ ( A, B,C hoặc D) có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại.
1. A. doors B. desks C. rulers D. erasers
2. A. family B. thirty C. my D. many
*Chọn từ ( A, B,C hoặc D)có phần trọng âm khác với những từ còn lại.
3. A.famous B. repair C. total D. essay
4. A. toothpaste B. hundred C. canteen D. breakfast
II. Chọn phương án ( A, B, C hoặc D ) đúng để hoàn thành mỗi câu sau.( 2,5 điểm )
1. Nam will……………….. his old friends next Friday.
A. meet B. meets C. is meeting D. to meet
2. In _________, we learn how to listen, speak, read and write.
A. English B. Literature C. Music D. Geography
3. His new house is…………………than his old house.
A. very big B. bigger C. big D. biggest
4. ……………… an intelligent boy !
A. What B. How C. Who D. Where
5. Mary sometimes …………….. books in the evening.
A. read B. is reading C.reads D. to read
6.Tom and Peter …………………Geography now.
A. is studying B. will study C. are studying D. study
7. Daisy writes articles for a newspaper .She is a............................ .
A. farmer B. teacher C. doctor D. journalist
8. Could you tell me how………………………..…..to the post office?
A. getting B. get C. to get D. gets
9. The nurse takes care …………. sick people.
A. at B. on C. from D. of
10. She is good ………. Math.
A.in B.at C. for D. of
III. Chia thì hoặc dạng đúng của động từ ở trong ngoặc ( 1,5 điểm )
1. Would you like (join) ………………….. our English Speaking Club?
2. My brother (go)..................... to Ha Noi tomorrow.
3. They often (play)........................ badminton after school.
Đề thi anh văn lớp 7 - Trang 2
Đề thi anh văn lớp 7 - Người đăng: utly1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi anh văn lớp 7 9 10 496