Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chuyên hóa học lớp 10

Được đăng lên bởi congthanhqp2013
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
HỆ THPT CHUYÊN NĂM 2011
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu I: (1,5 điểm) Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6,1 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al 2O3 và một oxit của kim loại R đốt
nóng, tới khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống có khối lượng 4,82 gam. Toàn bộ lượng chất rắn này phản
ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 1,008 lít khí H 2 (ở đktc) và còn lại 1,28 gam chất rắn
không tan.
(a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(b) Xác định kim loại R và công thức oxit của R trong hỗn hợp A.
Câu II: (1,5 điểm) Hòa tan hết 37,725 gam hỗn hợp B gồm những lượng bằng nhau về số mol của NaHCO 3, KHCO3, CaCl2 và
BaCl2 vào 130 ml nước cất, sau đó thêm tiếp 4,65 gam Na 2O. Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lọc bỏ
kết tủa, thu được dung dịch C. Hãy tính nồng độ % của từng chất có trong dung dịch C. Giả thiết rằng kết tủa ở dạng khan,
các chất không bị thất thoát trong quá trình thí nghiệm.
Câu III: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ D, sản phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí CO 2 (ở đktc) và 5,4 gam H 2O.
Viết công thức cấu tạo các chất thỏa mãn tính chất trên của D.
Câu IV: (1,5 điểm) Chất hữu cơ E được tạo bởi ba loại nguyên tố và chỉ chứa một loại nhóm chức, trong đó hidro chiếm
6,85%; oxi chiếm 43,84% khối lượng của E. Khối lượng mol của E nhỏ hơn 250 gam. Lấy 4,38 gam E cho tác dụng với dung
dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm gồm ancol và 4,92 gam muối. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của E.
Câu V: (2,0 điểm) Dung dịch X là dung dịch HCl. Dung dịch Y là dung dịch NaOH. Cho 60 ml dung dịch vào cốc chứa 100
gam dung dịch Y, tạo ra dung dịch chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch, thu được 14,175 gam chất rắn Z. Nung Z đến
khối lượng không đổi, thì chỉ còn lại 8,775 gam chất rắn.
(a) Tìm nồng độ CM của dung dịch X, nồng độ C% của dung dịch Y và công thức của Z.
(b) Cho 16,4 gam hỗn hợp X1 gồm Al, Fe vào cốc đựng 840 ml dung dịch X. Sau phản ứng thêm tiếp 1600 gam dung dịch Y
vào cốc. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được
13,1 gam chất rắn Y1. Tìm thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X1.
Câu VI: (2,0 điểm) Cho ancol A1 có khối lượng mol bằng 76 gam tác dụng với axit cacboxylic B 1 được chất M mạch hở. Mỗi
chất A1 và B1 chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn 17,...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HỆ THPT CHUYÊN NĂM 2011
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu I: (1,5 đim) Thổi dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6,1 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al
2
O
3
một oxit của kim loại R đốt
nóng, tới khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn còn lại trong ống khối lượng 4,82 gam. Toàn bộ lượng chất rắn này phản
ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng thấy thoát ra 1,008 lít khí H
2
(ở đktc) và còn lại 1,28 gam chất rắn
không tan.
(a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
(b) Xác định kim loại R và công thức oxit của R trong hỗn hợp A.
Câu II: (1,5 đim) Hòa tan hết 37,725 gam hỗn hợp B gồm những lượng bằng nhau về số mol của NaHCO
3
, KHCO
3
, CaCl
2
BaCl
2
vào 130 ml nước cất, sau đó thêm tiếp 4,65 gam Na
2
O. Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lọc bỏ
kết tủa, thu được dung dịch C. Hãy tính nồng độ % của từng chất trong dung dịch C. Giả thiết rằng kết tủa dạng khan,
các chất không bị thất thoát trong quá trình thí nghiệm.
Câu I II: (1,5 đim) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu D, sản phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí CO
2
(ở đktc) và 5,4 gam H
2
O.
Viết công thức cấu tạo các chất thỏa mãn tính chất trên của D.
Câu I V : (1,5 đim) Chất hữu cơ E được tạo bởi ba loại nguyên tố chỉ chứa một loại nhóm chức, trong đó hidro chiếm
6,85%; oxi chiếm 43,84% khối lượng của E. Khối lượng mol của E nhỏ hơn 250 gam. Lấy 4,38 gam E cho tác dụng với dung
dịch NaOH vừa đủ, sản phẩm gồm ancol và 4,92 gam muối. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của E.
Câu V : (2,0 đim) Dung dịch X dung dịch HCl. Dung dịch Y dung dịch NaOH. Cho 60 ml dung dịch vào cốc chứa 100
gam dung dịch Y, tạo ra dung dịch chỉ chứa một chất tan. cạn dung dịch, thu được 14,175 gam chất rắn Z. Nung Z đến
khối lượng không đổi, thì chỉ còn lại 8,775 gam chất rắn.
(a) Tìm nồng độ C
M
của dung dịch X, nồng độ C% của dung dịch Y và công thức của Z.
(b) Cho 16,4 gam hỗn hợp X
1
gồm Al, Fe vào cốc đựng 840 ml dung dịch X. Sau phản ứng thêm tiếp 1600 gam dung dịch Y
vào cốc. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được
13,1 gam chất rắn Y
1
. Tìm thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X
1
.
Câu V I: (2,0 đim) Cho ancol A
1
khối lượng mol bằng 76 gam tác dụng với axit cacboxylic B
1
được chất M mạch hở. Mỗi
chất A
1
B
1
chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam chất M, cần dùng vừa hết 14,56 lít O
2
(đktc).
Sản phẩm cháy chỉ gồm CO
2
H
2
O theo tlệ số mol tương ứng 7: 4. Mặt khác, cứ 17,2 gam M phản ứng vừa hết với 8
gam NaOH. Biết M có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo của A
1
, M và B
1
.
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64;
Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207.

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN K? THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2011
MÔN: HÓA HỌC
ĐÁP ÁN Đim
Câu I: (1,5 đim)
(a) Vì khi cho chất rắn thu được sau phản ứng với CO tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí
H
2
nên R phải là kim loại đứng sau Al và đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học. Đặt
công thức oxit của R là R
x
O
y
.
CuO + CO Cu + CO
2
a a
R
x
O
y
+ y CO x R + y CO
2
c xc
Al
2
O
3
+ 6 HCl 2 AlCl
3
+ 3 H
2
O
b 6b
1/4
1/4
Đề thi chuyên hóa học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chuyên hóa học lớp 10 - Người đăng: congthanhqp2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi chuyên hóa học lớp 10 9 10 439