Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2011 - 2012

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHÒNG GD – ĐT CHƯƠNG MỸ
ĐỀ̀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2011-2012
MÔN: Anh 6 - Thời gian: 90 phút
I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C or D)để hoàn thành các câu sau. (Ghi đáp án vào ô trả lời
bên dưới bài tập). (2,0 ms)
1. Nam______English on Monday and Friday.
A. not have

B. isn’t have

C. don’t have

D. doesn’t have

2. We go to school at ______ in the morning.
A. a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter

D. a quarter seven to

3. Do children have math on Monday ? -……………….
A. Yes, they have

B. No, they don’t

C. Yes, they don’t

D. No, they not have

C. big breakfast

D. a breakfast big

B. next

C. in front to

D. near to

B. books

C. an eraser

D. Eraser

4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______
A. big breakfast

B. the big breakfast

5. Is her school ______the park ?
A. in front of
6. Is this her______?
A. erasers

7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
A. hot

B. cold

C. windy

D. Foggy

C. No run

D. Can’t run

8. ______straight across the road.
A. Don’t run

B. Not run

9. I hope the ______ can repair our car quickly.
A. mechanic

B. reporter

C. architect

D. Dentist

10. The Bakers ______ dinner at the moment.
A. is having

B. are having

C. eating

D. is eating

C. How long

D. How often

11. ______ fruit does your father produce?
A. How much

B. How many

12 When it becomes hot , people often feel ______
A. hungry

B. thirsty

C. happy

D. worried

13.The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke .
A. can

B. are not

C. must not

D. must

14 . I’m playing table tennis . _______ you like table tennis ?
A.Have

B .Is

C. Are

D. Do

15 . There is an English examination ______ Friday , 11th December .
A. at

B. in

C. to

D. on

C. she does come

D. does she comes

16. What time _____ back ?
A. is she coming

B. comes she

17. The students have got ______ news about their exams .
A. many

B. some

C. any

D. a

18. The boy looks a little thin , ______ he is strong
A. and

B. for

C. or

D. but

19. Mary and _______ would like to join the English Club speaking .
A. me

B. my

C. mine

D. I

C. is

D. are

20. There _______ any milk in the glass.
A. isn’t

B. aren’t

II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)
Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. Gets 

get

1. My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho Chi Minh City.
2. Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.
3. What time your son(5) ( get up) every morning ?
4. Your parents(6) ( go ) to work ever...
PHÒNG GD ĐT CHƯƠNG MỸ
ĐỀ̀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2011-2012
MÔN: Anh 6 - Thời gian: 90 phút
I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C or D)để hoàn thành các câu sau. (Ghi đáp án vào ô trả lời
bên dưới bài tập). (2,0 ms)
1. Nam______English on Monday and Friday.
A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
2. We go to school at ______ in the morning.
A. a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to
3. Do children have math on Monday ? -……………….
A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have
4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______
A. big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
5. Is her school ______the park ?
A. in front of B. next C. in front to D. near to
6. Is this her______?
A. erasers B. books C. an eraser D. Eraser
7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
A. hot B. cold C. windy D. Foggy
8. ______straight across the road.
A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run
9. I hope the ______ can repair our car quickly.
A. mechanic B. reporter C. architect D. Dentist
10. The Bakers ______ dinner at the moment.
A. is having B. are having C. eating D. is eating
11. ______ fruit does your father produce?
A. How much B. How many C. How long D. How often
12 When it becomes hot , people often feel ______
A. hungry B. thirsty C. happy D. worried
13.The sign says No smoking . You ______ smoke .
A. can B. are not C. must not D. must
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2011 - 2012 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2011 - 2012 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Chương Mỹ năm 2011 - 2012 9 10 203