Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 có đáp án

Được đăng lên bởi minhquang-luu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8
(HUYỆN TIỀN HẢI – THÁI BÌNH)
Môn Tiếng Anh
Năm 2010 – 2011
Thời gian làm bài : 120 phút
(Đề gồm 4 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)
Bài 1: A. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với
các từ còn lại (1,2 điểm)
1. A. young
B. drought C. discount D. sound
1.
………………...
2. A. blind
B. assistant C. hire
D. itinerary
2.
………………...
3. A. Christmas
B. character C. chemistry D. brochure
3. ………………...
4. A. nature B. behavior C. separate D. arrange
4.
………………...
5. A. competition B. chore C. conscious D. promise
5.
………………...
6. A. needed B. wanted C. started
D. finished
6.
………………...
B. Chọn từ có trọng âm rơi vào vị trí khác các từ còn lại. (0,8
điểm)
7. A. award
B. include
C. struggle
D. enroll
7.
……………..
8. A. volunteer
B. commercial
C. traditional
D. accessible
8. ……………..
9. A. florist
B. citizenship
C. curly
D.
participate
9. ……………..
10.
A. participation B. representative C. accommodation
D.organization
10. ……………
Bài 2: Chọn đáp án đúng(A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu
sau. (2 điểm)
11. My new friend, Nam is ………………..... His jokes often make his friends laugh a lot.
A. generous

B. humorous

C. out – going

D. unusual

12. I’m sorry. I’m ……………….... to help you lift the table.
A. not enough strong B. enough not strong

C. not strong enough D. enough strong not

13. We moved here five years ago. We ……………….... in our present house since then.
A. have lived

B. live

C. are living

D. lived

14. In the past, women used to wash clothes by hand. Now we have a ……………….....
A. steamer

B. dishwasher

C. hair dryer

D. washing machine

15. It took my sister a long time to get used ……………….... glasses.
A. to wear

B. to wearing

C. wearing

D. wear

16. Their wedding party ……………….... at the Rex Hotel next week.
A. is held

B. is being held

C. will be held

D. is going to hold

17. “Who is your brother?” – ………………....……………….....
A. He is the boy wearing a white T – shirt
B. He is the boy worn a white T – shirt
C. He is the boy is wearing a white T – shirt
D. He is the boy is worn a white T – shirt
18. “I got wet because I lost my umbrella.” – “You ……………….... your umbrella.”
A. always lose

B. are always losing

C. are always lose

D. always lost

19. Yesterday, we took part in a ……………….... in our village.
A. cook – ricing

B. rice cooking

C. cooking – rice

D. rice – cooking

20. Two team members try to make a fire ……………….... rubbing pieces
……………….... bamboo together.
A. with / by

B. by / with

C. of / by

D. by / of...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8
(HUYỆN TIỀN HẢI – THÁI BÌNH)
Môn Tiếng Anh
Năm 2010 – 2011
Thời gian làm bài : 120 phút
(Đề gồm 4 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này)
Bài 1: A. Chọn từ phần gạch chân cách phát âm khác với
các từ còn lại (1,2 điểm)
 A B C D 

 A. B C D 

 A. B C D 

 A B C D 

 A.B C D 

 A. B C D 

B. Chọn từ trọng âm i vào vị trí khác c t còn lại. (0,8
điểm)
A B C D

! A. B C 
D !
" A.# B$ C D
 "
% A.  B  C 
D$ %
Bài 2: Chọn đáp án đúng(A,B,C hoặc D) đ hoàn thành c câu
sau. (2 điểm)
11. My new friend, Nam is ………………..... His jokes often make his friends laugh a lot.
A. generous B. humorous C. out – going D. unusual
12. I’m sorry. I’m ……………….... to help you lift the table.
A. not enough strong B. enough not strong C. not strong enough D. enough strong not
13. We moved here five years ago. We ……………….... in our present house since then.
A. have lived B. live C. are living D. lived
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 có đáp án - Người đăng: minhquang-luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 có đáp án 9 10 126