Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn tiếng Anh lớp 6

Được đăng lên bởi hiepcuc82
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM XUYÊN

BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi có 04 trang, gồm 9 phần)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Điểm của toàn bài thi
(Bằng số)

(Bằng chữ)

Các giám khảo

Số phách

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Do Trưởng Ban chấm thi ghi)

Giám khảo 1:
Giám khảo 2:

Part I - Listen to the paragraph and fill the missing words.
Phuong and Mai are going on ___________(1) this summer. _______________ (2), they are going
to visit Ha Long Bay for two days. They are going stay with their ___________(3) and __________(4).
Then they are going to stay in a hotel in Ha Noi for ____________ (5). They are going to see Ngoc Son
temple. ____________ (6), they are going to visit friends in Hue for two days. They are going to see the
____________ (7).
After that, they are going to stay at a ______________(8) house in Nha Trang for three days.
___________ (9), they are going to stay ____________(10) their grandmother and grandfather in Ho Chi
Minh City for a week.
Your answers:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Part II - Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the
others in the group.
1.
A. cow
B. bowl
C. grow
D. show
2.
A. paddy
B. cat
C. animal
D. buffalo
3.
A. bean
B. pea
C. ocean
D. meat
4.
A. wild
B. drip
C. light
D. fire
5.
A. full
B. summer
C. sunny
D. Sunday
6.
A. street
B. engineer
C. green
D. see
7.
A. around
B. sound
C. should
D. bound
8.
A. bottle
B. lot
C. forest
D. some
Your answers:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Part III- Choose the answer A, B, C or D which best fits the space in each of the following sentences.
1. Good afernoon. Can I help you? – Yes, _________ some stamps, please.
A. I like
B. I would
C. I’d like
D. I’d want
2. ________ your sister _________ animals? – She likes cats but she doesn’t like dog.
A. Do /like
B. Does / like
C. Would / like
3. I don’t like tea. – Oh, I ___________. Well, sometimes, with sugar.

D. Can / like

A. like

D. do

B. would

C. am
1

4. I’d like some beef, please. _ How much _____________________?
A. do you want
B. do you like
C. you’d like
D. you need
5. Does Mary like jogging? – Yes, she _______________________ every morning.
A. goes jogging
B. going jogging
6. Does your brother ____________ any games ?

C. go to jog

D. goes to jog

A. play
B. plays
C. playing
7. Oh, I see. Viet nam is a _______________ country

D. to play

A. cold
B. cool
C. tropical
8. Summer is my favorite season. ______________ do ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM XUYÊN
BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn thi: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi có 04 trang, gồm 9 phần)
Điểm của toàn bài thi Các giám khảo Số phách
(Bằng số) (Bằng chữ) (Ký và ghi rõ họ tên) (Do Trưởng Ban chấm thi ghi)
Giám khảo 1:
Giám khảo 2:
Part I - Listen to the paragraph and fill the missing words.
Phuong and Mai are going on ___________(1) this summer. _______________ (2), they are going
to visit Ha Long Bay for two days. They are going stay with their ___________(3) and __________(4).
Then they are going to stay in a hotel in Ha Noi for ____________ (5). They are going to see Ngoc Son
temple. ____________ (6), they are going to visit friends in Hue for two days. They are going to see the
____________ (7).
After that, they are going to stay at a ______________(8) house in Nha Trang for three days.
___________ (9), they are going to stay ____________(10) their grandmother and grandfather in Ho Chi
Minh City for a week.
Your answers:
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
Part II - Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the
others in the group.
1. A. cow B. bowl C. grow D. show
2. A. paddy B. cat C. animal D. buffalo
3. A. bean B. pea C. ocean D. meat
4. A. wild B. drip C. light D. fire
5. A. full B. summer C. sunny D. Sunday
6. A. street B. engineer C. green D. see
7. A. around B. sound C. should D. bound
8. A. bottle B. lot C. forest D. some
Your answers:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Part III- Choose the answer A, B, C or D which best fits the space in each of the following sentences.
1. Good afernoon. Can I help you? – Yes, _________ some stamps, please.
A. I like B. I would C. I’d like D. I’d want
2. ________ your sister _________ animals? – She likes cats but she doesn’t like dog.
A. Do /like B. Does / like C. Would / like D. Can / like
3. I don’t like tea. – Oh, I ___________. Well, sometimes, with sugar.
A. like B. would C. am D. do
1
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi HSG môn tiếng Anh lớp 6 - Trang 2
Đề thi HSG môn tiếng Anh lớp 6 - Người đăng: hiepcuc82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi HSG môn tiếng Anh lớp 6 9 10 171