Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5

Được đăng lên bởi Ciel Bleu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 27 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Name: ......................................................................... Class: .............

PART 1: LOOK AND MATCH

dancing
thirsty
Lollipop

Go fishing

crocodile

Listen to music

PART II: FILL IN EACH BLANK WITH ONE CORRECT LETTER
E.g: FOOTB _ LL  FOOTBALL
1.

T

O

D

Y

2.

C

L

O

D

3.

S

U

B

J

C

O

U

R

P

A

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

C
L

E

T
E

N

T

N

T

Y

C

H

E

R

I

C

I

A

Y
I

T
T

Y

K
E

E

M

S

N

PART III: WHAT’S THE ORDER?
1.

name

Mary.

My

is

 ___________________________________________
2.

are

Where

from?

you

 ___________________________________________
3.

We

Manchester.
Manchester

live

in

 ___________________________________________
4.

class

in?

Which

you

are

 ___________________________________________
5.

volleyball

They

playing

now.

 ___________________________________________

are

...
Name: ......................................................................... Class: .............
PART 1: LOOK AND MATCH
dancing
thirsty
Lollipop
Go shing
crocodile
Listen to music
Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5 - Trang 2
Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5 - Người đăng: Ciel Bleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5 9 10 707