Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh trường THCS Gia Phong

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường: THCS GIA PHONG
Họ và tên: ………………………….
Lớp: 6

Điểm

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN: TIẾNG ANH 6 (Năm học: 2014 – 2015)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề kiểm tra này gồm 02 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào
đề)
Giám khảo:…………………………….

I. Phonics: (1 pt)
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.(Chọn từ mà có
phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. Hi
B. My
C. Five
D. In
2. A. But
B. Lunch
C. Student
D. Up
3. A. Table
B. Eraser
C. Lamp
D. Bookcase
4. A. Mother
B. Brother
C. Clock
D. Come
II. Reading: (3 pts)
A. Read the passage carefully then fill in the blank with corect answer: (1 pt)(Đọc đoạn văn cẩn thận
sau đó điền vào chỗ trống đáp án đúng)
This is my family . We are in the living .......(1)....... . There are five people .......(2)....... my family: my
grandfather, my father, .......(3)....... mother, my sister and me. My grandfather is 80 ..........(4)..........old.
This is my father. He is fifty – three . He is a doctor. This is my mother. She is forty - nine. She is a nurse.
My sister is a student in Luong The Vinh secondary school.
1.
a. room
b. class
c. name
2.
a. at
b. on
c. in
3.
a. my
b. her
c. our
4.
a. pens
b. years
c. windows
B. Now answer the questions: (2 pts)(Bây giừ hãy trả lời các câu hỏi)
1. Is your grandfather 80 years old? => .............................................................................................
2. What does your father do ? => ........................................................................................................
3. Is your mother a doctor ? => ...........................................................................................................
4. Which school is your sister in ? => .................................................................................................
III. Use of language: (3 pts)
A. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences: (Tìm một đáp án đúng nhất để
hoàn thành câu)
1. Hello, My ………….. is Hoa.
a. name
b. fine
c. old
d. class
2. Nga lives ……Tran Phu street.
a. at
b. in
c. the
d. on
3. What are these? They are……
a. book
b. ruler
c. stools
d. eraser
4. She ……………. a student.
a. are
b. am
c. be
d. Is

Học sinh không viết vào đây

Học sinh không viết vào đây
5. What does he do? - ....is an engineer.
a. She
b. He
6. … rulers are there?- There is one.
a. How old

b. How

7. ……. is this? – This is Mai.
8. What is that? - ……. is a pen.
9. This is my brothe...
Trường: THCS GIA PHONG
Họ tên: ………………………….
Lớp: 6
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN: TIẾNG ANH 6 (Năm học: 2014 2015)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề kiểm tra này gồm 02 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào
đề)
Điểm
Giám khảo:…………………………….
I. Phonics: (1 pt)
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.(Chọn từ
phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. Hi B. My C. Five D. In
2. A. But B. Lunch C. Student D. Up
3. A. Table B. Eraser C. Lamp D. Bookcase
4. A. Mother B. Brother C. Clock D. Come
II. Reading: (3 pts)
A. Read the passage carefully then fill in the blank with corect answer: (1 pt)(Đọc đoạn văn cẩn thận
sau đó điền vào chỗ trống đáp án đúng)
This is my family . We are in the living .......(1)....... . There are five people .......(2)....... my family: my
grandfather, my father, .......(3)....... mother, my sister and me. My grandfather is 80 ..........(4)..........old.
This is my father. He is fifty three . He is a doctor. This is my mother. She is forty - nine. She is a nurse.
My sister is a student in Luong The Vinh secondary school.
1. a. room b. class c. name
2. a. at b. on c. in
3. a. my b. her c. our
4. a. pens b. years c. windows
B. Now answer the questions: (2 pts)(Bây giừ hãy trả lời các câu hỏi)
1. Is your grandfather 80 years old? => .............................................................................................
2. What does your father do ? => ........................................................................................................
3. Is your mother a doctor ? => ...........................................................................................................
4. Which school is your sister in ? => .................................................................................................
III. Use of language: (3 pts)
A. Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences: (Tìm một đáp án đúng nhất để
hoàn thành câu)
1. Hello, My ………….. is Hoa.
a. name b. fine c. old d. class
2. Nga lives ……Tran Phu street.
a. at b. in c. the d. on
3. What are these? They are……
a. book b. ruler c. stools d. eraser
4. She ……………. a student.
a. are b. am c. be d. Is
Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh trường THCS Gia Phong - Trang 2
Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh trường THCS Gia Phong - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh trường THCS Gia Phong 9 10 804