Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kiểm tra tiếng anh lớp 4

Được đăng lên bởi tulethanhpt123
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1572 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VÂN ĐỒN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 4 - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 – 2014
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: 20/12/2013

Họ tên và chữ ký
Họ và tên :…………………………….

Giám thị số 1: ……………..………..

Phòng :…...… Số báo danh : ………...

Giám thị số 2:……………………….

Listening

Marks:

Q.1

Q.2

Q.3

Reading
Q.4

Q.5

Q.5

Q.6

Writing
Q.7

Q8

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and draw the lines. (1 point)
a.

b.

1

2

c.

d.

3

4

Question 2: Listen and colour. (1 point)
1

2

3

1

4

Total

Question 3: Listen and number.
a.

1
2 3
4

(1 point)
b b.

c.

d. d

Question 4: Listen and tick. (ü)

(1 point)

1.
a.
b.

2.

a.

b.

Question 5: Listen and complete. (1 point)
Nga: What is your (1) ............................?
Nam: Dancing
Quan: I like (2)............................. the piano
Nga: My hobby is (3)...............................
Nam: We all like music. Let’s go to the (4)......................... club.
PART II. READING AND WRITING (20 minutes)

Question 6: Look and read. Put a tick (ü) or a cross (X) in the box . (1 point)
2

Example:
0. This is a Parrot.

ü

0.

X

She has got a book.

1. My school is Hanoi International School.

2. Mai is 8 years old.

3. This is a piano.

4. I like cooking.

Question 7: Look and read. Write Yes or No. (1 point)

3

0. This is a birthday party

Yes

1. There are 1 girl and 2 boys.
2.

They are playing football.

3.

The Sky is blue.

4. There are many trees and flowers around 3 students.
Question 8: Read the paragraph and write the answers. (1 point)
This is my new friend. His name is Tom Green. He is from America. He is a student
at Hanoi International School. His hobby is playing football. He can play football
very well. In his free time he goes to the football club. He is very happy there.
1. Where is Tom Green from?
…………………………….…………………………….………………….…
2. What is his hobby?
…………………………….…………………………….………………….…
3. What can he do?
…………………………….…………………………….………………….…
4. What does he do in his free time?
…………………………….…………………………….………………….…
Question 9: Complete the passage, using 4 words in the box. (1 point)
Australia

Mary

ten

singing

Dear Phong,
My name is (1) ...................... I am from (2)................................... I am (3) ...............
years old. I am in 4A. My school is in Sydney. It is very beautiful.
I like (4).............................. I can sing many Vietnamese songs. What about you?
Write soon,

The End
4
...
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VÂN ĐỒN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN
ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 4 - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 – 2014
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: 20/12/2013
Họ và tên :…………………………….
Phòng :…...… Số báo danh : ………...
Marks:
Listening Reading Writing Total
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.5 Q.6 Q.7 Q8
PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and draw the lines. (1 point)
a. b. c. d.
1 2 3 4
Question 2: Listen and colour. (1 point)
1 2 3 4
1
Họ tên và chữ ký
Giám thị số 1: ……………..………..
Giám thị số 2:……………………….
Đề thi kiểm tra tiếng anh lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi kiểm tra tiếng anh lớp 4 - Người đăng: tulethanhpt123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi kiểm tra tiếng anh lớp 4 9 10 57