Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi let's go 3

Được đăng lên bởi hanayuki-2201
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 1 Quảng An

KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2013 - 2014

Họ và tên:..............................................

Môn: Tiếng Anh – Lớp 3

Lớp:

Thời gian làm bài: 40 phút

3/...........

SBD:...................

Mã phách

.....................................................................................................................................................................
.
Điểm

Giám thị 1:

Mã phách

Giám thị 2:

I. Nói (2 điểm)
Học sinh làm một đoạn hội thoại tương tự các đoạn hội thoại ở unit 3 và unit 4
(Học sinh làm theo cặp)
II. Khoanh tròn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu đúng: (2 điểm)
1- What is your name?
A. My name Hoa.
B. Her name is Hoa.
2- Is this a bag?
A. Yes, It is .
B. Yes, isn’t.
3- What color is this?
A. It’s a book .
B. It’s yellow.
4- Who is she?
A. She’s my grandmother. B. He’s a father .

C. I am Hoa.
C. No, It is.
C. It’s a red.
C. She’s an mother.

III/Nối các câu hỏi với các câu trả lời sao cho tương ứng:(2điểm)
A
1/ What’s your name?
2/ What’s this?
3/ Is this a book?
4/ Who is she?

B
a/ She is my sister.
b/ No, it isn’t.
c/ It’s a book.
d/ My name is Lan.

Trả lời
1-....................
2-....................
3-....................
4-....................

IV. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)
1.
2.
3.
4.

friend. / is / my / This ………………………………………................................
is / How / old / she ? ………………………………………...................................
two / cats. / I / have ………………………………………...................................
to / It’s / meet / nice / you.  …………………………………………...................

V. Hoàn thành bài hội thoại sau: (2 điểm)
Lan : (1)

is Nam. He’s my friend.

Ha : Hi, Nam . My name (2)
Nam : Fine, (4)

Ha . How are you ?

. Nice to meet you .

Ha : Nice to meet you, (5)___________.

-----------------THE END------------ĐÁP ÁN :
I. Tùy vào khả năng nói của học sinh (2 điểm)
II. Khoanh tròn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu đúng: (3 điểm)
1-C
2- A
3-B
4-A
III/Nối các câu hỏi với các câu trả lời sao cho tương ứng:(2 điểm)
A
1/ What’s your name?
2/ What’s this?
3/ Is this a book?
4/ Who is she?

B
a/ She is my sister.
b/ No, it isn’t.
c/ It’s a book.
d/ My name is Lan.

Trả lời
1-........d...........
2-........c...........
3-........b...........
4-........a...........

IV. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)
1.
2.
3.
4.

friend. / is / my / This 
This is my friend.
is / How / old / she ? 
How old is she?
two / cats. / I / have 
I have tw...
Trường TH số 1 Quảng An KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2013 - 2014
Họ và tên:.............................................. Môn: Tiếng Anh – Lớp 3
Lớp: 3/........... SBD:................... Thời gian làm bài: 40 phút
Mã phách
.....................................................................................................................................................................
.
Điểm Giám thị 1: Mã phách
Giám thị 2:
I. Nói (2 điểm)
Học sinh làm một đoạn hội thoại tương tự các đoạn hội thoại ở unit 3 unit 4
(Học sinh làm theo cặp)
II. Khoanh tròn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành câu đúng: (2 điểm)
1- What is your name? A. My name Hoa. B. Her name is Hoa. C. I am Hoa.
2- Is this a bag? A. Yes, It is . B. Yes, isn’t. C. No, It is.
3- What color is this? A. It’s a book . B. It’s yellow. C. It’s a red.
4- Who is she? A. She’s my grandmother. B. He’s a father . C. She’s an mother.
III/Nối các câu hỏi với các câu trả lời sao cho tương ứng:(2điểm)
A
1/ What’s your name?
2/ What’s this?
3/ Is this a book?
4/ Who is she?
B
a/ She is my sister.
b/ No, it isn’t.
c/ It’s a book.
d/ My name is Lan.
Trả lời
1-....................
2-....................
3-....................
4-....................
IV. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)
1. friend. / is / my / This ………………………………………................................
2. is / How / old / she ? ………………………………………...................................
3. two / cats. / I / have ………………………………………...................................
4. to / It’s / meet / nice / you. …………………………………………...................
V. Hoàn thành bài hội thoại sau: (2 điểm)
Lan : (1) is Nam. He’s my friend.
Ha : Hi, Nam . My name (2) Ha . How are you ?
Nam : Fine, (4) . Nice to meet you .
Ha : Nice to meet you, (5)___________.
Đề thi let's go 3 - Trang 2
Đề thi let's go 3 - Người đăng: hanayuki-2201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi let's go 3 9 10 912