Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi lớp 4, học kỳ 2 môn tiếng anh

Được đăng lên bởi Tâm Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BÀNG
TRƯỜNG TH BÌNH NGUYÊN
HỌ TÊN: ……………..............
Lớp……………
Marks:
Listening
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4

Q.5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH -LỚP 4
NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian: 40 phút
Reading and writing
Speaking
Q.6
Q.7
Q.8
Q. 9 Q.10

Total

PART 1: LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and number: (1 pt)
C.
B.
A.

1

D.

E..

Question 2: Listen and write T (true) or F (false): (1 pt)
Ex: Do you want ice cream ?
T
Yes, I do.
1. Do you want pizza ?

Yes, I do.

2. Do you want rice ?

No, I don’t.

3. Do you want milk ?

Yes, I do.

4. Do you want ice cream ?

Yes, I do.

Question 3: Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)
A.

B.

1

C.

2

D.

3

E.

4

5

Question 4: Listen and tick () as example: (1 pt)



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question 5: Listen and complete: (1 pt).

Lisa: I’m hungry. I want an (1)…………..
Jenny: I’m thirsty. I want (2)………….
Lisa: Here you (3)……………….
Jenny: Thank you.
Lisa: You’re (4)……………….

PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BÀNG
TRƯỜNG TH BÌNH NGUYÊN
HỌ TÊN: ……………..............
Lớp……………
Marks:
Listening
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4

Q.5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH -LỚP 4
NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian: 40 phút
Reading and writing
Speaking
Q.6
Q.7
Q.8
Q. 9 Q.10

Total

__________________________________________________________________________
PART II: READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6: Look and read. Put a tick( ) or cross( ) in the box. There are two example
(1 pt)

I want ice cream.



I want milk.

X

1. I like frogs.

2. I like rabbits.

3. I’m hungry. I want an apple.

4. I want cake.

Question 7: Read and write the the word in the gap. (1 pt)

dogs

too

frogs

a dog
John:

Look! There’s (1)…………... . I like (2)…………..
What do you like?
Jenny: I like (3)………….
Andy: I like frogs, (4)…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

0

raebd => bread

1.

kace => _______

2.

paziz => ___________

3.

tacs => _________

4.

sodg => __________

Question 9: Reorder the words. (1 pt)
1. want / do / What / you / ?
→ ____________________________
2. do / you / What / like / ?
→ ____________________________
3. is / What / color/ favorite/ your / ?
→ ____________________________
4. cats / Do / you / like / ?
→ _____________________________
___The end ___

PART 3: SPEAKING (05 m...
PHÒNG GD&ĐT TRẢNG BÀNG
TRƯNG TH BÌNH NGUYÊN
HỌ TÊN: ……………..............
Lớp……………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH -L%P 4
NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian: 40 phút
Marks: Listening Reading and writing Speaking Total
Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q. 9 Q.10
PART 1: LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and number: (1 pt)
C.
B.
A.
D. E..
Question 2: Listen and write T (true) or F (false): (1 pt)
Ex: Do you want ice cream ?
Yes, I do.
1. Do you want pizza ? Yes, I do.
2. Do you want rice ? No, I don’t.
3. Do you want milk ? Yes, I do.
4. Do you want ice cream ? Yes, I do.
Question 3: Listen and draw the line. There is an example. (1 pt)
A. B. C. D. E.
1
T
1
2
4 53
Đề thi lớp 4, học kỳ 2 môn tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi lớp 4, học kỳ 2 môn tiếng anh - Người đăng: Tâm Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi lớp 4, học kỳ 2 môn tiếng anh 9 10 878