Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi math tiếng anh

Được đăng lên bởi nguyenducthang8a2
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2012
+trHA'Wffi(t$f++€) E+69 ++'i*€Ffrm
EXAMINATION
FORAPPLICANTS
FORJAPANESE
QUALIFYING
GOVERNI\,4ENT
TMONBUKAGAKUSHO)
SCHOLARSHIPS
2012

+f+;{

rfiE

E)L{]vNNATION
QUESTIONS
t:Fg4FlHffiW++\
COLLEGEOF TECHNOLOGY
STUDENTS

NIATHEMATICS

;t*
|LLASLNOl-

*;{ftfl+PJri 60t
I H L I C S - P j : R I O Dl S o 0 M I N Ll L s

(20r4

MATHEXIATICS

(Pler+ rrni tull nanE, rnderlnfilg

Answer all qLresNions
and wriie your answe.sin the boxcsprolided.
1) Soh€ tlrc equation2ri + 3/ - 8r + 3 : 0.

2) Solvethc cquation4sinxcosr - I : 0 for 0 :

3) Solvethe nrequalitr4"

2'+' > 48.

4 ) S o l v rt l , c r n F q u i l i t )l o & ( 2

5) Let a : 12,

I-

I]]]

.) . lu8,x.

( . -l).

fird r\pvouFol l.' ,uns,Jn| wl i,\

nII

r

6) Find the

29:3 ard 3r

y: 2, where

0 <a <i '

l(l + l)

6) CEIrnatelin

,,rir
l,€.+5

'a,
\,€; +l

los(1+3z)

r) Ca].llate

Itl
10) A sinsledice is throvn four innes. Find the probabilitl of geiting a 5

LJ
dr
11) Find the derivative oi v : 1og
;

t,;

12) Calculaie

l
TI 2

( ll ) - . ' = ( ;
l )

rl

;,,1.

2 l c , r ,! r ,t f

3rf' t01r+_-l+1

3 Lei I be thc tmgeni line to the .uNe g : 4 - r! atrhepoi t (a 4 dr),
ivlerc a > 0. DeDotebv "9(d)the arcaofthe trianslc enclo$d by rhe iL dis.
thc A dis did L
1) FnliLthe equationot l.

2) Find s(d).

ir) Find the lrnin n ratle of s(a).

tIl

...
2012
+trHA'Wffi
(t$f++€)
E+69
++'i*€Ffr m
QUALIFYING
EXAMINATION FOR APPLICANTS FOR JAPANESE
GOVERNI\,4ENT TMONBUKAGAKUSHO) SCHOLARSHIPS 2012
+f+;{ rfiE
E)L{]vNNATION
QUESTIONS
t:Fg4FlHffiW++\
COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS
NIATHEMATICS
;t* *;{ftfl+PJri
60
t
|LLASL NOl- IHL I CS- Pj:RIOD lS o0 MINL lLs
Đề thi math tiếng anh - Trang 2
Đề thi math tiếng anh - Người đăng: nguyenducthang8a2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi math tiếng anh 9 10 295