Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mẫu HSk cấp 6 phiên bản mới (kèm giới thiệu tóm tắt về kì thi, ngữ pháp và 5000 từ vựng liên quan)

Được đăng lên bởi Bui Cong Chuc
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
新汉语水平考试(HSK)介绍
为使汉语水平考试(HSK)更好地服务于汉语学习者,中国国家汉办组织中
外汉语教学、语言学、心理学和教育测量学等领域的专家,在充分调查、了解海
外汉语教学实际情况的基础上,吸收原有 HSK 的优点,借鉴近年来国际语言测
试研究最新成果,推出新汉语水平考试(HSK)。
一、考试结构
新 HSK 是一项国际汉语能力标准化考试,重点考查汉语非第一语言的考生
在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。新 HSK 分笔试和口试两部分,
笔试和口试是相互独立的。笔试包括 HSK(一级)、HSK(二级)、HSK(三级)
、
HSK(四级)
、HSK(五级)和 HSK(六级);口试包括 HSK(初级)、HSK(中
级)和 HSK(高级),口试采用录音形式。
笔试

口试

HSK(六级)

HSK(高级)

HSK(五级)
HSK(四级)

HSK(中级)

HSK(三级)
HSK(二级)

HSK(初级)

HSK(一级)
二、考试等级

新 HSK 各等级与《国际汉语能力标准》
《欧洲语言共同参考框架(CEF)》
的对应关系如下表所示:
国际汉语
能力标准

欧洲语言
框架(CEF)

新 HSK

词汇量

HSK(六级)

5000 及以上

HSK(五级)

2500

HSK(四级)

1200

四级

B2

HSK(三级)

600

三级

B1

HSK(二级)

300

二级

A2

HSK(一级)

150

一级

A1

五级

C2
C1

通过 HSK(一级)的考生可以理解并使用一些非常简单的汉语词语和句子,
满足具体的交际需求,具备进一步学习汉语的能力。
-1-

通过 HSK(二级)的考生可以用汉语就熟悉的日常话题进行简单而直接的
交流,达到初级汉语优等水平。
通过 HSK(三级)的考生可以用汉语完成生活、学习、工作等方面的基本
交际任务,在中国旅游时,可应对遇到的大部分交际任务。
通过 HSK(四级)的考生可以用汉语就较广泛领域的话题进行谈论,比较
流利地与汉语为母语者进行交流。
通过 HSK(五级)的考生可以阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目,用
汉语进行较为完整的演讲。
通过 HSK(六级)的考生可以轻松地理解听到或读到的汉语信息,以口头
或书面的形式用汉语流利地表达自己的见解。
三、考试原则
新 HSK 遵循“考教结合”的原则,考试设计与目前国际汉语教学现状、使
用教材紧密结合,目的是“以考促教”“以考促学”。
新 HSK 关注评价的客观、准确,更重视发展考生汉语应用能力。
新 HSK 制定明确的考试目标,便于考生有计划、有成效地提高汉语应用能
力。
四、考试用途
新 HSK 延续原有 HSK 一般(或通用)汉语能力考试的定位,面向成人汉语
学习者。其成绩可以满足多元需求:
1.为院校招生、分班授课、课程免修、学分授予提供参考依据。
2.为用人机构录用、培训、晋升工作人员提供参考依据。
3.为汉语学习者了解、提高自己的汉语应用能力提供参考依据。
4.为相关汉语教学单位、培训机构评价教学或培训成效提供参考依据。
五、成绩报告
考试结束后 3 周内,考生将获得由国家汉办颁发的新 HSK 成绩报告。

-2-

HSK(六级)介绍
HSK(六级)考查考生的汉语应用能力,它对应于《国际汉语能力标准》五
级、《欧洲语言共同参考框架(CEF)》C2 级。通过 HSK(六级)的考生可以轻
松地理解听到或读到的汉语信息,以口头或书面的形式用汉语流利地表达自己的
见解。
一、考试对象
HSK(六级)主要面向掌握 5000 及 5000 以上常用词语的考生。
二、考试内容
HSK(六级)共 101 题,分听力、阅读、书写三部分。
考试内容
一、听力

试题数量(个)

第一部分

15

第二部分

15

第三部分

20

考试时间(分钟)

50

填写答题卡

二、阅读

约 35
5

第一部分

10

第二部分

10

第三部分

10

第四部分

20

50

50

三、书写

作文

1

45

共计

/

101

约 135

全部考试约 140 分钟(含考生填写个人信息时间 5 分钟)。
1.听力
第一部分,共 15 题。每题听一次。每题播放一小段话,试卷上提供 4 个选
项,考生根据听到的内容选出与其一致的一项。
第二部分,共 15 题。每题听一次。播放三段采访,每段采访后带 5 个试题,
试卷上每题提供 4 个选项,考生根据听到的内容选出答案。
第三部分,共 20 题。每题听一次。播放若干段话,每段话后带几个问题,
试卷上每题提供 4 个选项,考生根据听到的内容选出答案。
2.阅读
第一部分,共 10 题。每题提供 4 个句子,要求考生选出有语病的一句。
第二部分,共 10 题。每题提供一小段文字,其中有 3 到 5 个空格,考生要
-3-

结合语境,从 4 个选项中选出最恰当的答案。
第三部分,共 10 题。提供两篇文字,每篇文字有 5 个空格,考生要结合语
境,从提供的 5 个句子选项中选出答案。
第四部分,共 20 题。提供若干篇文字,每篇文字带几个问题,考生要从 4
个选项中选出答案。
3.书写
考生先要阅读一篇 1000 字左右的叙事文章,时间为 10 分钟;然后将这篇文
章缩写为一篇 400 字左右的短文,时间为 35 分钟。标题自拟。只需复述文章内
容,不需加入自己的观点。
三、成绩报告
HSK(六级)成绩报告提供听力、阅读、书写和总分四个分数。总分 180
分为合格。
满分
听力

100

阅读

100

书写

100

总分

300

你的分数

HSK 成绩长期有效。作为外国留学生进入中国院校学习的汉语能力的证明,
HSK 成绩有效期为两年(从考试当日算起)。

-4-

新汉语水平考试
HSK(六级)样卷
注

意

一、HSK(六级)分三部分:
1.听力(50 题,约 35 分钟)
...
- 1 -
新汉语水平考试(HSK)介绍
为使汉语水平考试HSK更好地服务于汉语学习者,中国国家汉办组织中
外汉语教学、语言学、心理学和教育测量学等领域的专家,在充分调查、了解海
外汉语教学实际情况的基础上,吸收原有 HSK 的优点,借鉴近年来国际语言测
试研究最新成果,推出新汉语水平考试(HSK
一、考试结构
HSK 是一项国际汉语能力标准化考试,重点考查汉语非第一语言的考生
在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。 HSK 分笔试和口试两部分,
笔试和口试是相互独立的。笔试包括 HSK(一级)HSK(二级)HSK(三级)
HSK(四级)HSK(五级) HSK(六级)口试包括 HSK(初级)HSK(中
级)和 HSK(高级),口试采用录音形式。
笔试
口试
HSK(六级)
HSK(五级)
HSK(高级)
HSK(四级)
HSK(三级)
HSK(中级)
HSK(二级)
HSK(一级)
HSK(初级)
二、考试等级
HSK 各等级与《国际汉语能力标准》《欧洲语言共同参考框架(CEF
的对应关系如下表所示:
HSK 词汇量
国际汉语
能力标准
欧洲语言
框架(CEF
HSK(六级) 5000 及以上 C2
HSK(五级) 2500
五级
C1
HSK(四级) 1200 四级 B2
HSK(三级) 600 三级 B1
HSK(二级) 300 二级 A2
HSK(一级) 150 一级 A1
通过 HSK(一级)的考生可以理解并使用一些非常简单的汉语词语和句子,
满足具体的交际需求,具备进一步学习汉语的能力。
Đề thi mẫu HSk cấp 6 phiên bản mới (kèm giới thiệu tóm tắt về kì thi, ngữ pháp và 5000 từ vựng liên quan) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi mẫu HSk cấp 6 phiên bản mới (kèm giới thiệu tóm tắt về kì thi, ngữ pháp và 5000 từ vựng liên quan) - Người đăng: Bui Cong Chuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Đề thi mẫu HSk cấp 6 phiên bản mới (kèm giới thiệu tóm tắt về kì thi, ngữ pháp và 5000 từ vựng liên quan) 9 10 558