Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn tiếng Anh lớp 4

Được đăng lên bởi trucmai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Điểm

Đề số 1
Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tên:……………………………….. Lớp : 4 …..…
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. What _ _ _ _ do you have lunch ? At 11.00
2. What’s her _ _ _ ? She’s a teacher.
3. I wants some stamps. _ _ _’s go to the post office.
4. I _ _ _ _ chicken.
5. What time is _ _ ?
6. Mineral water is my favourite _ _ _ _.
7. Where are you _ _ _ _ ?
8. These _ _ _ notebooks.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . Do you like Maths ? Yes, I ……..
A. like.
B. am.
C . do
D . is
2. I get ……. at 6.30
A. go
B. up
C . on
D . to
3. What do you do ………… English lessons ?
A. in
B. on
C. at
D . during
4 . I like meat. It’s my favourite …………
A. drink
B. milk
C . food
D . juice
5. I’m ……….. I’d like some rice.
A. hungry
B. thirsty
C . angry
D . hurry
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B : ( 3 điểm )
A
1.hungsy ,you,stanp,happi, when,can,prom
2.book, zou, tima,qlease, pen,chickan,clock
3.xwim, bike, jump,Englich, plai, mep
4.milk, want, banama, momkey,food, cendy

B
1……………………………………..………….
2…………………………………………………
3…………………………………...…………….
4………………………………………………….

IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. is / juice / my / orange / favourite / drink ……………………………………………….…
2. the /how / shorts / much / are ?
…..……………………………………………….

Điểm

Đề số 2
Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tên:……………………………….. Lớp : 4 …..…
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. I _ _ _ up at 6.00 am.
2. _ _ _ _ are you from?
3. I like meat. It’s _ _ favourite food.
4. I wants some books. _ _ _’s go to the bookshop.
5. What’s his _ _ _ ? He’s a worker.
6. Orange juice is _ _ favourite drink.
7. What _ _ _ _ is it ? It’s 8.00 o’clock.
8. These _ _ _ maps.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . What do you do …………… Maths lessons ?
A. in.
B. on.
C . during
D . at
2. I like bread. It’s my favourite …………..
A. drink
B. food
C . milk
D . juice
3. Do you like English ? Yes, I ………..
A. am
B. do
C. does
D . is
4 . I’m ……….. I’d like some water.
A. hungry
B. angry
C . hungry
D . thirsty
5. I go to school ……… 6.45 am.
A. in
B. at
C . on
D .to
III. Gạch châ...
Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì II
Năm học 2010-2011
Môn : Tiếng Anh - Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Họ và tên:……………………………….. Lớp : 4 …..
Trường Tiểu Học Sơn Hòa.
________________________________________________________________________
I. Hoàn thành các câu sau : (4 điểm)
1. What _ _ _ _ do you have lunch ? At 11.00
2. What’s her _ _ _ ? She’s a teacher.
3. I wants some stamps. _ _ _’s go to the post office.
4. I _ _ _ _ chicken.
5. What time is _ _ ?
6. Mineral water is my favourite _ _ _ _.
7. Where are you _ _ _ _ ?
8. These _ _ _ notebooks.
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất: A, B, C hoặc D. ( 2 điểm)
1 . Do you like Maths ? Yes, I ……..
A. like. B. am. C . do D . is
2. I get ……. at 6.30
A. go B. up C . on D . to
3. What do you do ………… English lessons ?
A. in B. on C. at D . during
4 . I like meat. It’s my favourite …………
A. drink B. milk C . food D . juice
5. I’m ……….. I’d like some rice.
A. hungry B. thirsty C . angry D . hurry
III. Gạch chân những từ sai ở cột A và viết lại cho đúng vào cột B : ( 3 điểm )
A B
1.hungsy ,you,stanp,happi, when,can,prom
2.book, zou, tima,qlease, pen,chickan,clock
3.xwim, bike, jump,Englich, plai, mep
4.milk, want, banama, momkey,food, cendy
1……………………………………..………….
2…………………………………………………
3…………………………………...…………….
4………………………………………………….
IV. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh . (1 điểm)
1. is / juice / my / orange / favourite / drink ……………………………………………….…
2. the /how / shorts / much / are ? ..……………………………………………….
i mĐ
s 1Đề
Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 - Trang 2
Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 - Người đăng: trucmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 9 10 415