Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 1

Được đăng lên bởi minhthu-teacher-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 1
---o0o--I - Bài tập 1: Khoanh tròn một từ khác với các từ còn lại
1. A. Monday
B. Sunday
C. Friday
2. A. headache
B. toothache
C. matter
3. A. hot
B. weather
C. cold
4. A. When
B. How
C. What
5. A. Subject
B. English
C. Science
6. A. American
B. England
C. Vietnam
7. A. blue
B. green
C. white
8. A. elephant
B. zoo
C. tiger
9. A. shorts
B. T-shirt
C. circus
10. A. engineer
B. cinema
C. school
11. A. These
B. Apple
C. Milk
12. A. Pen
B. Ruler
C. Doll
13. A. Play
B. Classroom
C. Swim
14. A. From
B. In
C. On
15. A. Sorry
B.Where
C. Who
16. A. Pen
B. Pencil
C. Crayon
17. A. Tivi
B. Radio
C. Computer
18. A. Read
B. Write
C. Listen
19. A. Finger
B. Toe
C. Body
20. A. Desk
B. Cooker
C. Table
21. A. tiger
B. monkey
C. place

D. today
D. fever
D. warm
D. The
D. Music
D. Singapore
D. bear
D. monkey
D. jean
D. bookshop
D. Banana
D. Notebook
D. Dance
D. They
D. What
D. Shoes
D. Book
D. Learn
D. Head
D. Chair
D. bear

22. A. stamp

B. book

C. dance

23. A. white

B. blouse

C. red

24. A. black

B. T- shirt

C. skirt

D. dress

C. juice

D. meat
D. food

25. A. fish

B. chicken

D. post office
D. blue

26. A. teacher

B. doctor

C. engineer

27. A breakfast

B. lunch

C. drink

28. A. like

B. orange

C. apple

D. banana

29. A. school

B. book

C. notebook

D. pen

30. A. stamp

B. climb

C. swing

D. dinner

D. jump

II - Nối các câu trong cột B phù hợp với cột A
A

B

1. Where are you from?

a. It’s in May.

2. When’s your birthday?

b. I’m ten years old.

3. How old are you?

c. No, I can’t

4. Would you like some milk?

d. I’m from Vietnam

5. Can you swim?

e. Yes, please
A

B

0. What’s your name?

a. My name’s Hung

1. Where is Alan from?

b. Yes, she does.

2. I’m sorry. I’m late.

c. I like Music and science.

3. What subjects do you like?

d. Yes, I can.

4. Can you play football?

e. Not at all.

5. Does she like English?

f. There are twelve books.

6. How many books are there on the shelf?

g. He is from Singapore

A
1. Hi Nam, How are you?
2. I’m fine, thanks. What are you doing?
3. Do you like English?
4. What time do you go to school?
5. What time do you have lunch?
A
1. What time do you go to bed?
2. What subjects do you like?
3. What’s your favourite food?
4. What colour are your shoes?
5. Would you like an orange?
6. Why do you want to go to the bookshop?

B
a. Yes, I do.
b. I go to school at seven o’clock.
c. I’m well. And you?
d. I have lunch at 12 o’clock...
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 1
---o0o---
I - Bài tp 1: Khoanh tròn mt t khác vi các t còn li
1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. today
2. A. headache B. toothache C. matter D. fever
3. A. hot B. weather C. cold D. warm
4. A. When B. How C. What D. The
5. A. Subject B. English C. Science D. Music
6. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore
7. A. blue B. green C. white D. bear
8. A. elephant B. zoo C. tiger D. monkey
9. A. shorts B. T-shirt C. circus D. jean
10. A. engineer B. cinema C. school D. bookshop
11. A. These B. Apple C. Milk D. Banana
12. A. Pen B. Ruler C. Doll D. Notebook
13. A. Play B. Classroom C. Swim D. Dance
14. A. From B. In C. On D. They
15. A. Sorry B.Where C. Who D. What
16. A. Pen B. Pencil C. Crayon D. Shoes
17. A. Tivi B. Radio C. Computer D. Book
18. A. Read B. Write C. Listen D. Learn
19. A. Finger B. Toe C. Body D. Head
20. A. Desk B. Cooker C. Table D. Chair
21. A. tiger B. monkey C. place D. bear
22. A. stamp B. book C. dance D. post office
23. A. white B. blouse C. red D. blue
24. A. black B. T- shirt C. skirt D. dress
25. A. fish B. chicken C. juice D. meat
26. A. teacher B. doctor C. engineer D. food
27. A breakfast B. lunch C. drink D. dinner
28. A. like B. orange C. apple D. banana
29. A. school B. book C. notebook D. pen
30. A. stamp B. climb C. swing D. jump
II - Ni các câu trong ct B phù hp vi ct A
A B
1. Where are you from? a. It’s in May.
2. When’s your birthday? b. I’m ten years old.
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 1 - Trang 2
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 1 - Người đăng: minhthu-teacher-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 1 9 10 392