Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 6

Được đăng lên bởi minhthu-teacher-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN
TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ 6
---o0o--I - Bài tập 1: Cool pair matching (Tìm cặp ñôi thích hợp rồi ñánh số tương ứng vào hình vẽ)

1 - Badminton

2 - Football

3 - Cup

4 - Singer

5 - Calendar

6 - Colour

7- Number

8 - Glass

9 - Train

10 - Newspaper

11 - Zoo

12 - Shoes

13 - Keyboard

14 - Running

15 - Swimming
pool

16 - Ambulance

II - Bài tập 2: Find the way to honey. (Điền từ thích hợp vào mỗi dấu “_”)
1. What ti _ _ do you get up?
2. What subjects d _ _ _ she like?
3. Does his mot _ _ _ go there by bus?
4. W _ _ _ does he do?
5. What colour a _ _ they?
6. Because I w _ _ _ to see animals
1

7. She likes Ma _ _ and Music
8. Lan’s mother is 45 ye _ _ _ old.
9. She goes to wo _ _ at seven.
10. She has lun _ _ at 12 o’clock.
III. Circle the odd one out (Khoanh tròn 1 từ khác với từ còn lại)
a. read

b. write

c. letter

a. doctor

b. nurse

c. school

a. sit

b. doing

c. stand

a. playing

b. swimming

c. badminton

a. always

b. never

c. usually

IV. Complete these sentences with the pictures (Hoàn thành câu với các bức tranh sau)

a. This is a....................

b. He goes to school by........

c. That's a......................

d. I like..................................

f. S1: What does Mrs Smith do?
S2: She's a ............................
V - Sentence Order (Sắp xếp lại câu cho ñúng).
want

Tony

be

a

to

swimmer. good

five

are

people

in

There

his

can

She

well.

speak

very

English

I

a

dog.

have

beautiful

family.

2

...
1
TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN
TÀI LIU LUYN THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - BÀI LUYN S 6
---o0o---
I - Bài tp 1: Cool pair matching (Tìm cp ñôi thích hp ri ñánh s tương ng vào hình v)
1 - Badminton
2 - Football
3 - Cup
4 - Singer
5 - Calendar
6 - Colour
7- Number
8 - Glass
9 - Train
10 - Newspaper
11 - Zoo
12 - Shoes
13 - Keyboard
14 - Running
15 - Swimming
pool
16 - Ambulance
II - Bài tp 2: Find the way to honey. (Đin t thích hp vào mi du “_”)
1. What ti _ _ do you get up?
2. What subjects d _ _ _ she like?
3. Does his mot _ _ _ go there by bus?
4. W _ _ _ does he do?
5. What colour a _ _ they?
6. Because I w _ _ _ to see animals
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 6 - Trang 2
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 6 - Người đăng: minhthu-teacher-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Olimpic tiếng anh Lớp 4 Bài 6 9 10 950