Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Olympic môn tiếng Anh lớp 6

Được đăng lên bởi Anh Ngoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6
ck
Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian giao đề)
Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 05 trang, từ trang 01 đến trang 05
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.
Điểm

Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:

Số phách
(Do Chủ tịch hội
đồng chấm thi ghi)

- Bằng số:…………….. ………………………………………...
- Bằng chữ:…………… Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
………………………... ………………………………………...
I.

…………………..

LISTENING : (10 0,2=2,0 pts)
*Listen . Match the names of the people with what they would like :
(1)
Nhan : ………
a)

e)

( 2)

(3)

Tuan : …………

Huong : ……… Mai : …………

b)

f)

(4)

c)

d)

g)

h)

*Listen again and then answer the questions :
(5). What would Nhan like ?

……………………………………………………

(6). What does Huong want ?

………………………………................................

(7). Does Huong want orange juice ? …………………………………………
(8). What would Mai like , meat or fish?

…………..................................................

(9). Does Mai want orange juice ? …………………………………………………..
1

(10). Who wants vegetables?

…………………………………………………...

II. PHONETICS: (10 0,2=2,0 pts)
a. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others
by circling A, B, C, or D. (5 0,2=1,0 pt)
11. A. peace
B. east
C. bean
D. pear
12. A. sure
B. sugar
C. sing
D. mission
13. A. chocolate
B. classmate
C. lemonade
D. participate
14. A. parks
B. stamps
C. cats
D. cars
15. A. bank
B. plane
C. travel
D. math
b. Choose the word whose stress pattern is different from the others (5 0,2=1,0 pt)
16. A. toothpaste
B. sandwich
C. cartoon
D. chocolate
17. A. aerobics
B. activity
C. badminton
D. basketball
18 A. police
B. gymnast
C. teacher
D. farmer
.
19. A. different
B. dangerous
C. difficult
D. delicious
20 A. visit
B. unload
C. receive
D. correct
III. VOCABULARY AND GRAMMAR: (30 0,2=6,0 pts)
a. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (10 0,2=2,0 pts)
21. How ......................... kilos of beef does she want?
A. many
B. much
C. any
D. about
22. I don’t like vegetables but my sister .........................
A. do
B. likes
C. does
D. would like
23. “Would you like some noodles, Lan?” - “No, .........................I’m full. Thanks.”
A. I wouldn’t
B. I don’t
C. I’m not
D. I don’t like
24. “Is that your father?” - “Yes, .........................”
A. it’s
B. he is
C. that is
D. it is
25. “How ......................... oranges would you like” - “A dozen, please.
And ......................... tea.”
A. much, some
B. ma...
ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 6
ck
Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian giao đề)
Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 05 trang, từ trang 01 đến trang 05
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.
Điểm Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1: Số phách
- Bằng số:…………….. ………………………………………...
(Do Chủ tịch hội
đồng chấm thi ghi)
- Bằng chữ:…………… Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
…………………..
………………………... ………………………………………...
I. LISTENING : (10
0,2=2,0 pts)
*Listen . Match the names of the people with what they would like :
( 1 ) ( 2) (3) (4)
Nhan : ……… Tuan : ………… Huong : ……… Mai : …………
a) b) c) d)
e) f) g) h)
*Listen again and then answer the questions :
(5). What would Nhan like ? ……………………………………………………
(6). What does Huong want ? ………………………………................................
(7). Does Huong want orange juice ? …………………………………………
(8). What would Mai like , meat or fish? …………..................................................
(9). Does Mai want orange juice ? …………………………………………………..
1
Đề thi Olympic môn tiếng Anh lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Olympic môn tiếng Anh lớp 6 - Người đăng: Anh Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi Olympic môn tiếng Anh lớp 6 9 10 456