Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi bravely-9x
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3:
I. NGHE HIỂU
1. Listen to the tape and circle the correct answers.(Nghe những câu sau và khoanh
tròn câu đúng nhất)
1. This is ........................
A. a notebook

B. a book

C. a desk

D. a bag

C. a table

D. two tables

2. These are .........................
A. table

B. tables

3. That is my .........................
A. father

B. mother

C. brother

D. sister

C. your

D. its

4. What is ................. name?
A. his

B. her

5. How old are you? – I’m ..............
A. five

B. eight

C. nine

D. ten

2. Look at the picture and write T ( True) or F( False).(Nhìn tranh và viết T ( đúng )
hoặc F ( sai ).

There is a chair in the room. ____________
There is a table in the room._____________
There are four chairs in the room.________
There is a bed in the room.______________

II. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ.
1. Circle the odd one out. (Khoanh tròn vào từ không cùng nhóm)
1. A. father

B. mother

C. sister

D. family

2. A. may

B. its

C. your

D. my

3. A. bedroom

B. house

C. bathroom

4. A. please

B. he

C. she

D. I

5. A.how

B. who

C. on

D.what

D. kitchen

2. Choose the best answer.( Chọn đáp án đúng nhất)
1. Hi. My ............. Tom
A. name

B. names

C. name’s

D. am

2. What’s ................. name? – His name’s Alan.
A. your

B. her

C. my

D. his

3. That is my mother. ..................Lan
A. Her name’s

B. Name’s

C. His name’s

D. He’s

C. How’s

D. Who’s

4. .................that? – That’s my brother.
A. What’s

B. What name’s

5. Is your friend, Linda? - ............, it is
A. Yes

B. She

C. No

D. This

6. ...................is my school. ................is big
A. He – It

B. That- This

C. This- It

D. She- It

7. There ................. a .................on the table
A. is – book

B. are- book

C. is – books

8. What’s ................ name? – It’s Thang Long school.

D. are – books

A. it’s

B. Your

C. its

D. his

9. There .............. two pens .............. the school bag.
A. are – in

B. are – on

C. is – on

D. is - in

10. This is my bedroom. .............. large.
A. This

B. It’s

C. They’re

D. Its

3. Matching. ( Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B).

A

B

Answer

1. What’s his name ?

a. No,it isn’t. It isn't my book

1. ……….

2. Is this your book ?

b. Sure.

2. ............

3. How old is she ?

c. His name’s Peter.

3. ............

4. May I go out ?

d. That’s my mother.

4. ............

5. who’s that ?

e. She’s two years old.

5. .............

III. ĐỌC HIỂU
1. Read and ...
Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3:

 !
"#$%&
1. This is ........................
A. a notebook B. a book C. a desk D. a bag
2. These are .........................
A. table B. tables C. a table D. two tables
3. That is my .........................
A. father B. mother C. brother D. sister
4. What is ................. name?
A. his B. her C. your D. its
5. How old are you? – I’m ..............
A. five B. eight C. nine D. ten
'!((&))&* +(#$&
,)&
(-............
(/-.............
(0-........
(/-..............
Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: bravely-9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi olympic tiếng Anh lớp 3 9 10 413