Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 lần I

Được đăng lên bởi misu34
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 lần I

Môn: Tiếng Anh(Khối D)
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ và tên thí sinh: ....................................................................................
Số báo danh: .............................................................................................
Đề thi gồm 80 câu trắc nghiệm(từ câu 1 đến câu 80)làm vào phiếu trắc nghiệm.
Chọn phương án(A, B, C hoặc D)ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí
khác với 3 từ còn lại trong mỗi câu.
1.
A. teacher
B. design
C. after
D. kingdom.
2.
A. vanilla
B. infamous
C. banana
D. Canada.
3.
A. opponent
B. beautiful
C. calendar
D. dinosaur.
4.
A. instrument
B. astonish
C. cultural
D. obviously.
5.
A. excel
B. pricise
C. imply
D. passage.
Chọn phương án đúng(A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau.
6. There are so many .......... thing to do that we never get ..........
A. interesting/boring B. interested/bored C. interested/boring D. interesting/bored.
7. It was .......... we could not go now.
A. such cold that
B. so cold
C. very so cold that D. too cold that.
8. No longer .......... clean the floor. I have just bought a vacuum cleaner.
A. do I have to
B. I do have to
C. I have to
D. have I to.
9. I could speak .......... words of French, but I wasn’t very fluent.
A. little
B. a little
C. few
D. a few.
10. We must be quick. There’s .......... time.
A. little
B. a little
C. few
D. a few.
11. She has just bought ..........
A. an old interesting painting French
B. old an interesting painting French
C. a French old interesting painting
D. an interesting old French painting.
12. He looks younger than his wife, in .......... fact he is a lot older.
A. actual
B. actually
C. action
D. acting.
13. .......... those present were the Prime Minister and his wife.
A. Whatever
B. Actually
C. Among
D. Whoever.
14. He didn’t wear warm clothes .......... cold it was.
A. whenever
B. however
C. whoever
D. whatever.
15. What is the synonym of trader?
A. vendor
B. merchant
C. seller
D. business.
16. I have known Jack .......... ten years.
A. since
B. in
C. almost
D. for.
17. What do you call the person who collects stamps?
A. stamper
B. collector
C. collecting
D. stamp collector
18. The New Oxford Garage is .............. for more salesmen.
A. advertising
B. informing
C. requesting
D. advising.
19. I have three books. One is nime, .............. are yours.
A. the others
B. another
C. the other
D. others.
20. Does that newspaper .......... the gover...
Last saved by Professor. DAT - Copyright © quatamthat2@yahoo.com
1
S GIÁO DC ĐÀO TO NGH AN ĐỀ THI TH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG 2009 ln I
TRƯỜNG THPT QUNH LƯU IV Môn: Tiếng Anh(Khi D)
Thi gian làm bài: 90 phút
H tên thí sinh: ....................................................................................
S báo danh: .............................................................................................
Đề thi gm 80 câu trc nghim(t câu 1 đến u 80)làm vào phiếu trc nghim.
Chn phương án(A, B, C hoc D)ng vi t có trng âm chính nhn o âm tiết v trí
khác vi 3 t n li trong mi câu.
1. A. teacher B. design C. after D. kingdom.
2. A. vanilla B. infamous C. banana D. Canada.
3. A. opponent B. beautiful C. calendar D. dinosaur.
4. A. instrument B. astonish C. cultural D. obviously.
5. A. excel B. pricise C. imply D. passage.
Chn phương án đúng(A, B, C hoc D) để hoàn thành mi câu sau.
6. There are so many .......... thing to do that we never get ..........
A. interesting/boring B. interested/bored C. interested/boring D. interesting/bored.
7. It was .......... we could not go now.
A. such cold that B. so cold C. very so cold that D. too cold that.
8. No longer .......... clean the floor. I have just bought a vacuum cleaner.
A. do I have to B. I do have to C. I have to D. have I to.
9. I could speak .......... words of French, but I wasn’t very fluent.
A. little B. a little C. few D. a few.
10. We must be quick. There’s .......... time.
A. little B. a little C. few D. a few.
11. She has just bought ..........
A. an old interesting painting French B. old an interesting painting French
C. a French old interesting painting D. an interesting old French painting.
12. He looks younger than his wife, in .......... fact he is a lot older.
A. actual B. actually C. action D. acting.
13. .......... those present were the Prime Minister and his wife.
A. Whatever B. Actually C. Among D. Whoever.
14. He didnt wear warm clothes .......... cold it was.
A. whenever B. however C. whoever D. whatever.
15. What is the synonym of trader?
A. vendor B. merchant C. seller D. business.
16. I have known Jack .......... ten years.
A. since B. in C. almost D. for.
17. What do you call the person who collects stamps?
A. stamper B. collector C. collecting D. stamp collector
18. The New Oxford Garage is .............. for more salesmen.
A. advertising B. informing C. requesting D. advising.
19. I have three books. One is nime, .............. are yours.
A. the others B. another C. the other D. others.
20. Does that newspaper .......... the government or oppose it?
A. advantage B. assist C. encourage D. support.
21. It’s distressing to see small children .......... in the streets.
A. pleading B. imploring C. begging D. entreating.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 lần I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 lần I - Người đăng: misu34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009 lần I 9 10 505